Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Kneževi Vinogradi.

Usmeni zahtjev korisnik može uputiti osobno ili telefonom na broj: 031/730-938 (centrala) ili 031/732-107 (službeniku za informiranje), te pismeno:

 • poštom na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel, Hrvatske Republike 3,  31309 Kneževi Vinogradi ili
 • na e-mail: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Službenik za informiranje u Općini Kneževi Vinogradi je: Željka Kolarić.

Službenik za informiranje
Odluka o ustrojavanju kataloga
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13),
Kriteriji za određivanje visine naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


NAČIN OSTVARENJA PRAVA NA PONOVNU UPORABU INFORMACIJAMA

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na ponovnu uporabu informacija podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Općini Kneževi Vinogradi:

 • pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
  ∗ slanjem pošiljke na adresu Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. sa ispunjenim Obrascem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
  * putem elektronske pošte na adresu službenice za informiranje: zeljka.kolaric@knezevi-vinogradi.hr ili opcina@knezevi-vinogradi.hr sa ispunjenim Obrascem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
 • usmeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
  * osobno na adresi Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3.
  * putem telefona na telefonski broj: 031/730-938 ili 031/732-107

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA


UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TIJELA JAVNE VLASTI SUKLADNO ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (26.7.2023.)


POPIS SKUPOVA PODATAKA S METAPODACIMA (Asset lista) OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kneževi Vinogradi


IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PPI

Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2023. godinu, Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2023. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2022. godinu, Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2022. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2021. godinu, Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2021.godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2020. godinu, Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2020. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2019. godinu , Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2019. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2018. godinu , Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2018. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2017. godinuIzvješće o provedbi Zakona o PPI za 2017. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2016. godinu (.csv)
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2014. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2013. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2012. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2011. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o PPI za 2010. godinu