Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Kneževi Vinogradi koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte, te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Statut Općine Kneževi Vinogradi (pročišćeni tekst)

Nadležnost Općinskog vijeća je sljedeća:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Kneževi Vinogradi čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 • donosi odluku o promjeni granice Općine Kneževi Vinogradi
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Općinsko vijeće u ovom sazivu ima 13 vijećnika. Općinsko vijeće može imati i više od 13 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost mađarske, odnosno srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Vijećnici se biraju na način određen zakonom. Funkcija vijećnika je počasna. Mandat vijećnika traje četiri godine. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozvani. Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi
Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (12.02.2018.)
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (22.02.2021.)
Etički kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi