Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Kneževi Vinogradi koje u okviru svojih prava i dužnosti donose opće i druge akte, te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine. Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi čini 13 vijećnika.

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi
Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (12.02.2018.)
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (22.02.2021.)

Vijećnici

 1. Ivica Plantosar (HDZ)
 2. Janoš Pavlović (HDZ)
 3. Dragana Božić (HDZ)
 4. Agneza Mijatović (HDZ)
 5. Sanja Terek (HDZ)
 6. Kristijan Horvat (Kand.list.grup.birača K.Horvat)
 7. Mirjana Damjanić (Kand.list.grup.birača K.Horvat)
 8. Sanela Proser Horvatin (Kand.list.grup.birača K.Horvat)
 9. Hajnalka Bistrican (Kand.list.grup.birača K.Horvat)
 10. Daniel Hordoši (Kand.list.grup.birača K.Horvat)
 11. Petar Šmrčković (SDSS)
 12. Miroslav Aćimović (SDSS)
 13. mr.sc.Deneš Šoja (Kand.list.grup.birača D.Šoja)