Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Kneževi Vinogradi. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.

Savjet mladih predlaže Općinskom vijeću donošenje akata koji su značajni za unapređivanje položaja mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade te predlaže raspravu o pitanjima od značaja za mlade te način njihova rješavanja.

Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi su mladi sa područja Općine Kneževi Vinogradi u dobi od 15 do 30 godina.

Članovi Savjeta mladih – saziv 2023.:

 • Balog Jožef
 • Martić Dino
 • Dumančić Mirko
 • Molnar Dejan
 • Varga Mario

Odluka o izboru savjeta mladih

Facebook: Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi


RANIJI SAZIVI

Savjet mladih 2019.:

 •  Gerštmajer Gabrijela – predsjednica
 •  Gerštmajer Zelember Ivan – zamjenik predsjednice
 •  Lovaš Andrea
 •  Mesaroš Armond
 •  Mesaroš Izidor

Savjet mladih 2014.:

 • Ružica Banović
 • Mihalj Kedveš – predsjednik
 • Tijana Mirković – zamjenica predsjednika
 • Ivona Palko
 • Antonio Šuba

Savjet mladih 2010.:

 • Marina Pintarić
 • Dijana Varga – zamjenica predsjednika
 • Danijel Varga
 • Šandor Varga – predsjednik
 • Gloria Veršanski

Savjet mladih 2008.:

 • Melita Balint
 • Kornel Karasi – predsjednik
 • Beatrix Rajki – zamjenica predsjednika
 • Renata Sabo
 • Roland Šipoc