U Vijeća nacionalnih manjina Općine Kneževi Vinogradi bira se 10 članova.

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasovanjem za razdoblje od četiri godine, a na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Vijeća nacionalnih manjina u Općini imaju pravo:

  • predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;
  • davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Na području Općine Kneževi Vinogradi izborima za vijeća nacionalnih manjina u 2015. godini izabrana su dva vijeća: Vijeće mađarske nacionalne manjine i Vijeće srpske nacionalne manjine.


Njemačka nacionalna manjina na području Općine Kneževi Vinogradi imala je do izbora 2015. godine svog Predstavnika. Od 2011. -2015. godine tu dužnost je obnašao Albert Antun, a od 2007.-2011. Josip Kromer. Od 2003.-2007. godine, njemačka nacionalna manjina je imala Vijeće, čiji su članovi bili: Albert Antun, Friedl Vilmoš, Geli Jožef, Kromer Josip, Rickert Bela, Schot Đula.