Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika mađarske nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ciljevi se ostvaruju:

 • predlaganjem mjera tijelima državne, odnosno jedinici samouprave Općine Kneževi Vinogradi za unapređivanje položaja mađarske nacionalne manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za mađarsku nacionalnu tijelima koja ih donose;
 • isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave –Općine Kneževi Vinogradi;
 • obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela općine Kneževi Vinogradi, a tiču se položaja mađarske nacionalne manjine;
 • davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja te napisa u tiskanim medijima koji su namijenjeni nacionalnim manjinama ili se odnose na manjinska pitanja;
 • davanje mišljenja i prijedloga te poduzimanje aktivnosti vezanih uz obrazovanje na jeziku nacionalne manjine;
 • davanjem mišljenja prijedloga te poduzimanjem aktivnosti vezanih uz unapređivanje stanja i situacije nacionalne manjine na planu kulture;
 • organiziranjem savjetovanja; te
 • kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa programom rada Vijeća.

Statut Vijeća mađarske nacionalne manjine

ČLANOVI

2023. (konstituirano 16.06.2023).:

 1. Jožef Kozar  – predsjednik
 2. Zoltan Šipoš – zamjenik predsjednika
 3. Atila Horvat
 4. Julianna Sabo
 5. Edina Romer
 6. Ištvan Midlinski
 7. Ferenc Rabi
 8. Marija Seleši
 9. Marika Kobia
 10. Ibojka Rošta

2019. (konstituirano 19.06.2019.):
1. JOŽEF KOZAR – predsjednik
2. ATILA HORVAT – zamjenik predsjednika
3. ILONA PINKERT
4. ZOLTAN ŠIPOŠ
5. JULIANNA SABO
6. LIVIA KETEŠ
7. FERENC RABI
8. ROŽA HORVAT
9. IŠTVAN MIDLINSKI
10. MARIKA KOBIA

2015. :

 1. Korina Tomašić Deak – predsjednica
 2. Đula Anđal – zamjenik predsjednice
 3. mr.sc. Deneš Šoja
 4. Kinga Kolar
 5. Josip Karasi
 6. Lilla Bistrican
 7. Ferenc Varga
 8. József Zoltán Móricz
 9. Karolj Horvat
 10. Ilona Trnko

2011.

 1. Korina Tomašić Deak – predsjednica
 2. Beata Kovač – zamjenica predsjednice
 3. mr. sc. Deneš Šoja
 4. Arpad Šipec
 5. Hajnalka Bistrican
 6. Josip Šipoš
 7. Josip Karasi
 8. Karolj Horvat
 9. József Zoltán Móricz
 10. Oliver Lovaković

2007.

 1. Kinga Kolar – predsjednica
 2. Hajnalka Bistrican – zamjenica predsjednice
 3. mr. Deneš Šoja
 4. mr. Janoš Andoči
 5. Ida Pinkert
 6. Arpad Keresteš
 7. Đula Anđal
 8. Josip Karasi
 9. Janoš Jager
 10. Gabor Adam