Удругаје основана 2010. године у Змајевцу и дјелује на подручју културе и уметности,одрживог развоја и заштите околиша и приреоде сукладно цилјевима:

 • промицанје, развитак и унапређенје мађарске националне културе, језикаи и обичаја,
 • окуплјанје грађана који се баве глазбом, плесом, глумом
 • промицанје и унапређиванје културног живо у Општини Кнежеви Виногради
 • унапређиванје општихн условаборавка туриста и то особито подизанја квалитете туристичких и других комплементарних услуга, очуванјем и ставаранјем препознатлјивог и привлачног туристичког окруженја и осигуранјем туристичког гостопримства на подручју за који је основана
 • промоција туристичког производа подручја за које је основана, сукладно суставу унапређенја туризма и нјеговани посебним и општинм задаћама, а ради уклјучиванја у европске и светске туристичке токове
 • развијанје свести о важности и господарским, друштвеним и другим учинцима туризма, те потреби и важности очуванја и унапређенја свих елемената туристичког производа одређеног подручја особито заштите околиша, етно и гастро туризма
 • развијанје и унапређиванје сараднје на свим нивоима у туризму и господарству уопште.

Неке од дјелатности:

 • суделованје у домаћим и међународним манифестацијама везаним за промоцију туристичког производа подручја,
 • организованје приредби везаних за промоцију туристичког производа
 • промицанје и унапређиванје свих облика сараднје с телима локалне управе и самоуправе и стручним установама на оствариванју цилјева Удруге
 • сараднја с другим истоврсним и сличним удруженјима у землји и иностранству те свим другим организацијама, установама, физичким и правним лицима која подупиру рад Удруге
 • потицанје унапрећианје и промицанје изворних вредности (трацидија, обичаји, етнолошко благо и др) туристичког подричја којему припада општина и стваранје услова за нјезино господарско кориштенје

Активности:

 • суорганизатор разних манифестација са КУД Јозсеф Аттила (вински маратон)
 • управлјанје Екотуристичким-посјетиелјским центром у Змајевцу
 • управлјанјем Винотеком и Завичајним музејом Баранѕа Јулиа
 • сарацнја на прекограничним пројектима са удругама из сусједних земалја