Vörösmarti Református Egyházközség

Az egyházközség a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház egyik gyülekezete. Hitvallása a Második Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté szerinti. A sákramentumokat rendesen kiszolgálják, Istentiszteletet minden vasárnap d.e. 9 órakor, valamint ünnepnapokon tartanak.

A gyülekezet történetéből

A vesztes mohácsi csata után kezdett elterjedni a reformáció tanítása ezen a vidéken is. A falu népe bizonyára elsők között fogadta el a református vallás tanítását feltehetőleg Sztárai Mihály 1544 táján végzett prédikátori tevékenységének köszönhetően.

A gyülekezet lélekszáma 1817-ben 914, 1886-ban 904, 1910-ben 621, 1941-ben 450, 1971-ben 132, 1999-ben 130 volt.
Az 1817-ben tartott püspöki vizitáció alkalmával tett jelentésben az egyház keletkezésével kapcsolatban azt írják, hogy „a magyarországi reformáció után nemsokára volt itt reformáta eklézsia”. Ezt bizonyítja Pathai P. Sámuel 1647. szeptember 10-én kelt levele, amelyet Szilágyi Benjamin Istvánhoz a Sárospataki Kollégium neves professzorához intézett. Ebben a levélben ezt írja: „Vörösmart városában találtam egy igen öreg embert, Józan Gáspár 85 évest, aki 1547-től előszámlált ugyan néhány reformátort, de minden bizonyos rend nélkül, amint t.i. eszébe jutott, kiknek nevét így sorolta elő: Bertalan pap, Módis Miklós pap, Mátyás pap, emlékezett dr. Szegedi Istvánról is, ez teljesen 20 évet töltött Vörösmarton prédikátorságban, Vörösmarthy 19-et, Sepsi Bálint 18 évet, Petri György szuperintendens hetet s jelenleg – mondta az öreg – Szanki János prédikátor ki már négy év óta folytatja hűségesen közöttünk hivatalát. Kiválóbb iskola rektorok voltak Vörösmarton Tolnai Nyírő István, Fogtői János, Maróthi János”.

Az egyházközség temploma 1866-1871 között épült, ez már a gyülekezet harmadik temploma.

A templom az 1991-1998-as háborús évek alatt nagyon rossz állapotba került. Az elmúlt évek folyamán azonban sikerült felújítani, és ismét alkalmas az istentiszteletek megtartására.
Napjainkban helyben lakó lelkipásztora nincs a gyülekezetnek, a lelkipásztori teendőket Varga György csúzai lelkipásztor látja el.

Kontakt

Adresa — Maršala Tita 189, Zmajevac
Telefon — Đuro Varga +385 98 930 8984