Glavni cilj projekta je promoviranje jezika i kulturnog identiteta nacionalnih manjina Općine Kneževi Vinogradi, kroz prevođenje internet stranice Općine na manjinske jezike – mađarski, srpski i njemački te kroz aktivnosti u zaštiti kulture – stvaranjem baze podataka o raspoloživim knjigama na području Općine koje su u vlasništvu Vijeća nacionalnih manjina,  udruga i institucija.

Projekt ˝Podrška manjinskim zajednicama u očuvanju manjinskih jezika – u govoru i pismu˝ financiran je u sklopu zajedničkog projekta Europske Unije i Vijeća Europe ˝Unapređenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Europi˝.

Vrijeme trajanja projekta: 12 mjeseci

Vrijednost projekta: 20.000,00 eura (10% sufinancira Općina)