Projekt:
RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA
PROJEKT SE FINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA
U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.GODINE Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Kneževi Vinogradi

NAZIV PROJEKTA:
IZGRADNJA CESTE U POSLOVNO-PODUZETNIČKOJ I REKREATIVNOJ ZONI KNEŽEVI VINOGRADI – III. FAZA

Predmet ovog projekta je izgradnja III. faze ceste i pripadajuće oborinske odvodnje u gospodarskoj zoni i zoni mješovite namjene u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi. Početak zahvata predstavlja uklapanje na izgrađeni dio kraka ˝F˝ koji je dio II. faze projekta gospodarske zone, a kraj zahvata je na uklapanju s IV. I V. fazom koje obuhvaćaju izgradnju dijela kraka ˝I˝. Predmetna faza obuhvaća izgradnju dijela kraka ˝F˝ u duljini od 1120 metara i dijela kraka ˝I˝ u duljini od 190 metara. Ukupna površina zahvata (cesta s bankinama) iznosi cca 10 000 m2. U sklopu projekta planira se posaditi zaštitni drvored, kako bi se smanjilo onečišćenje zraka i buka, koja se prenosi na naselje, koje se po položaju nalazi sjeverno od Zone.

EU OKVIR:
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i to u okviru:
• Prioritetna osi 3. Poslovna konkurentnost,
• Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora“
• Specifični cilj 3a2 – „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“

FINANCIRANJE:
Financiranje dijelom od 85 % prihvatljivih troškova iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020., a dio od 15 % iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi.

NOSITELJ PROJEKTA:
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

VRIJEDNOST PROJEKTA :
6.311.741,29 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
4.337.299,25 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
01.rujna 2019. do 01.rujna 2021.godine

OSOBA ZA KONTAKT NA PROJEKTU:
Željka Kolarić,
E-mail: zeljka.kolaric@knezevi-vinogradi.hr
Tel. +385 31 730 938
www.knezevi-vinogradi.hr

CILJEVI  I REZULTATI PROJEKTA:
Osnovni cilj projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju Općine Kneževi Vinogradi i Baranje kroz stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva, kontinuirano razvijanje poduzetničke klime koja će privući nova poduzeća iz Hrvatske i inozemstva te stvoriti i povećati prilike za zapošljavanje stanovništva.
Projekt nastavka izgradnje poslovno-poduzetničke i rekreativne zone Kneževi Vinogradi ima za svrhu izgraditi novu te ojačati postojeću poslovnu infrastrukturu kroz ulaganja na poboljšanju učinkovitosti, sposobnosti, kvaliteti i privlačnosti postojeće poslovno poduzetničke zone kao i gospodarskih subjekata te stvoriti preduvjete za razvoj svih oblika poduzetničkih djelatnosti u Općini Kneževi Vinogradi i cijeloj Baranji.
Projektom će se doprinijeti povećanju gospodarske djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi, a samim time i na području Baranje. Povećat će se zaposlenost, odlazak i raseljavanje mladih s područja općine, nizak životni standard, povećat će se prihodi i prirezi za Općinu.

DODATNE POVEZNICE I VIŠE INFORMACIJA NA:
www.strukturnifondovi.hr 
http://www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija