Osječko-baranjska županija objavila je na svojim internet stranicama četiri javna poziva koja su vezana uz turizam:

1. Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma  – javni poziv je otvoren od 3. svibnja do 15. svibnja 2021. godine

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:

 • ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga
 • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti
 • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti
 • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna. Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
 • nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom
 • nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista
 • izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

2. Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama – javni poziv otvoren od 3. svibnja 2021. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu OBŽ za 2021. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine

Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj ruralnog turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju ruralnog turizma, a osobito za organizaciju i sudjelovanje:

 • na sajmovima i izložbama
 • na znanstveno-stručnim skupovima
 • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Visina potpora  može iznosi do 50% prihvatljivih troškova. Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

 • najma i zakupa prostora
 • kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog
 • izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
 • i drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

3. Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu – javni poziv otvoren od 3. svibnja 2021. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu OBŽ za 2021. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine

Potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Lokalni poljoprivredni proizvođači su proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija je proizvodnja najviše udaljena do 30 kilometara od objekta gdje prijavitelj pruža turističke i ugostiteljske usluge navedene u točki 3. stavku 1. Javnog poziva.

Potpora iznosi do 50% iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a najviše do iznosa od 10.000,00 kuna i može se ostvariti jednom godišnje.

4. Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19 – javni poziv otvoren od 3. svibnja 2021. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu OBŽ za tu namjenu, a najkasnije do 3. lipnja 2021. godine

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora (bespovratnih financijskih sredstava) iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu u turizmu radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtima i trgovačkim društvima koji su registrirani za djelatnosti pružanja smještaja (u nastavku: korisnici) na području Županije dodjeljuju se radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Financijska potpora za pojedinog korisnika može iznositi najviše do 40.000,00 kuna.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirana za djelatnosti pružanja smještaja, na području Županije. Potpore se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:
– da korisnici imaju sjedište na području Županije,
– da su korisnici upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika, Obrtni registar odnosno Registar trgovačkog suda te da su registrirani za djelatnosti pružanja smještaja,
– da su u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, a prema podacima iz sustava e-Visitor ostvarili minimalan broj noćenja od 350
– da imaju broj noćenja evidentiran u sustavu e-Visitor u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine smanjen za 50% i više u odnosu na razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju i korisnici iz stavka 1. točke 3. Javnog poziva koji su u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe ukoliko su poslovno aktivni i podmiruju svoje obveze. Pravo prijave za korištenje potpora nemaju pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu građana.