Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi je na svojoj 3. sjednici, održanoj 14.09.2017.godine, na prijedlog Općinskog načelnika donijelo:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna od 01.01.2017. do 30.06.2017.;
 2. Donošenje izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu – III.;
 3. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kn. Vinogradi za 2017. godinu;
 4. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu;
 5. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini;
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine;
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova na priključenju korisnika na mjesnu vodovodnu mrežu i sustav odvodnje;
 8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine;

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2017.-30.06.2017. godine ukupni ostvareni prihodi i primitci Proračuna Općine iznose 8.506.745,00 kuna, a ukupni ostvareni rashodi i izdatci  ostvareni su u iznosu 7.985.144,00 kuna, što uz preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu 3.404.464,00 kuna, čini  višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 2017.godine u iznosu 3.955.294,00 kuna.  U odnosu na prihode  i primitke iz prošle godine, evidentno je smanjenje prihoda u dijelu prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

III. izmjenom i dopunom Proračuna Općine Kneževi Vinogradi proračun se povećava za 163.000,00 kuna, te ukupno iznosi 36.992.119,24 kuna. Izmjenom je planiran nastavak financiranja i pokretanje novih aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata, od kojih su najznačajniji prijevoz učenika srednjih škola u cijelosti, aktivnosti na projektu buduće županijske ceste Kamenac-Popovac,  rasvjeta na nogometnom igralištu u Karancu, uređenje kanalske mreže  (posebno povećanje troškova radi uređenja kanala nakon ljetnih bujica), provođenje prekograničnog projekta Hrvatska-Mađarska Interreg IPA HU-HR 2014-2020 „Eeat Green“, izrada planova zaštite od požara i zaštite i spašavanja, pomoći i sponzorstva za održavanje kulturnih manifestacija ove godine. Što je razrađeno i kroz usvojene programe.

Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove  za period 2017.-2020. kojom se kroz mjere uvodi i sufinanciranje priključaka kućanstava na odvodnju u iznosu 1.000,00 kuna, te također  usklađivanje modela financiranja učeničkih mjesečnih karata na način da se roditelje oslobodi troška prijevoza.

Prijevoz učenika se financira po modelu: 75%  Država, 7,5%  Županija i 17,5 % Općina. Također, je s obzirom na odluku Vlade RH, usvojena izmjena mjere 10. – financiranja školskih udžbenika,  po kojoj Općina za djecu osnovnih i srednjih škola, koja dolaze iz obitelji s troje ili više djece odobrava naknadu u iznosu 400,00 kuna po djetetu, te također i za djecu koja dolaze iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade Općina će sufinancirati – odobriti naknadu u iznosu 400,00 kuna za opremu i sredstva za rad.

Dio oporbenih vijećnika predlagao je drugačiji način pomoći za kupovinu udžbenika, bez financijske konstrukcije, međutim takav se način nije mogao prihvatiti iz razloga što Općina u ovom trenutku nema raspoloživa sredstva u Proračunu, a i predloženim modelom sredstva bi bila pod određenim uvjetima dodijeljena samo za onu djecu, čiji su roditelji kupili nove knjige, dok za rabljene knjige ne bi ostvarili potporu. Isto se smatralo ne prihvatljivo, jer upravo roditelji s smanjenim prihodima nisu u mogućnosti kupiti nove knjige.

Na sjednici je razmatrano i Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06. o.g. kojim je Općinski načelnik između ostalog prezentirao ne mali broj projekata koje je Općina nominirala  po raznim natječajima ili provodi u ulozi nositelja ili partnera. Vijeću je prezentirano  24 projekta/ investicije ukupne vrijednosti 33.085.565,69 kuna, gdje je zatraženo sufinanciranje u iznosu 27.752.102,17 kuna.

Od većih projekata na području Općine Kneževi Vinogradi u ovom razdoblju u tijeku su radovi na:

 1. Modernizaciji javne rasvjete, kojom je postojeća javna rasvjeta zamijenjena LED rasvjetom. Vrijednost investicije je 3.311.000 kuna,
 2. Rekonstrukciji županijske ceste – Ulica Šandora Petefija u Kneževim Vinogradima – vrijednosti 4.000.000,00 kuna,
 3. Provedbi prekograničnog projekta Hrvatska-Mađarska Interreg IPA HU-HR 2014-2020 „Eeat Green“ vrijednosti 000,00 kuna,
 4. Izgradnji 20-tak stanova na izlasku iz Kneževi Vinograda – vrijednost investicije 6.000.000 kuna,
 5. Sanaciji posljednjeg divljeg odlagališta otpada u Zmajevcu – vrijednost investicije 1.300.000,00 kuna.
 6. Uređenju odmarališta za bicikle i izletišta u Kneževim Vinogradima u vrijednosti 500.000,00 kuna.