Dana 18.12.2013. u Narodnim novinama objavljen je Javni natječaj za prijem pomoćnog radnika u Vlastiti komunalni pogon.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Vlastiti komunalni pogon

KLASA: 112-01/13-01/6
URBROJ: 2100/06-01-05/08-13-01
Kn.Vinogradi, 18.12.2013.

Na temelju članaka 17., 19., 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), Pravilnika o unutarnjem uređenju Vlastitog komunalnog pogona Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 6/10, 13/12, 6/13), Upravitelj Vlastitog komunalnog pogona Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u službu u Vlastiti komunalni pogon Općine Kneževi Vinogradi na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca:

Namještenik: Pomoćni radnik (pomoćna radnica) na održavanju komunalne higijene – 1 izvršitelj spol: žensko

Stručni uvjeti:

Opći uvjeti:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima
Posebni uvjeti:
– NKV ili osnovna škola

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
– životopis,
– domovnica – preslika
– preslika radne knjižice
– uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15.stavak 1. Zakona, ne starije od 6 mjeseci
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj
Kandidati moraju ispunjavati i opće i posebne uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu ZSN).
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15 i 16 ZSN-a. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja pisanim testom iz općeg znanja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, područja provjere, rok za provjeru objavit će se na web stranici Općine: arhiva.draft.knezevi-vinogradi.hr, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na web stranici, a na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. s naznakom: za natječaj za prijem pomoćnog radnika u VKP, poštom ili neposredno u pisarnicu Općine Kneževi Vinogradi.
Uredna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelj nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremen prijave na natječaj, te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

UPRAVITELJ VKP
Vedran Kramarić

OPIS POSLOVA, PODACI O RADNOM MJESTU, PLAĆI I PRETHODNOJ PROVJERI SPOSOBNOSTI

Sukladno članku 19.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/2008, 61/11) u postupku raspisivanja Javnog natječaja za prijem pomoćnog radnika, objavljujemo podatke za

Radno mjesto – Pomoćni radnik na održavanju komunalne higijene

1. OPIS POSLOVA:
– obavlja poslove na komunalnom uređenju naselja – sakupljanje otpada, čišćenje, okopavanje i sadnja cvijeća i drugog ukrasnog raslinja u užem centru Kneževih Vinograda 70%,
– vrši čišćenje prostorija u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi 20%,
– obavlja i druge poslove po nalogu Upravitelja i brigadira 10%

2. PODACI O RADNOM MJESTU:
– radno mjesto Pomoćnog radnika na održavanju komunalne higijene obuhvaća između ostalog rad na otvorenom i u zatvorenim objektima u vl. Općine u mjestima na području Općine Kneževi Vinogradi (Kneževi Vinogradi, Suza, Zmajevac, Kotlina, Kamenac, Karanac, Mirkovac, Jasenovac i Sokolovac), a pretežito u naselju Kneževi Vinogradi.

3. PLAĆA RADNOG MJESTA:
Plaća pomoćnog radnika na održavanju komunalne higijene određena je Odlukom o plaćama i drugim primanjima službenika i namještenika, u tijelima Općine Kneževi Vinogradi, a čini umnožak koeficijenta 1,00 i osnovice za obračun, uvećano za 0,5 % za svaku godinu staža.

4. PRETHODNA PROVJERA SPOSOBNOSTI:
S obzirom na specifičnost posla i trajanje istoga, prethodna provjera provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja, intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada.