Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (20.03.2019.)


 

Pravila – postupak testiranja (20.03.2019.)


Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18– u nastavku teksta ZSNLP(R)S   ), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

J A V N I     N A T J E Č A J
Za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

 

– Viši referent za opće poslove, društvene djelatnosti i civilno društvo – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S   (punoljetstvo, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni prvostupnik/ca ili stručni prvostupnik/ca struke upravno-pravnog smjera i 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit
 • složenost poslova koja uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
 • stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema,
 • stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
 • stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S .

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, te druge dokaze sukladnoj posebnom zakonu iz kojih je uočljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te eventualno i druge isprave kao dokaz da kandidat nema radnog iskustva ili da ima manje od godinu dana radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovao,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak posebno iz članka 15, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ne starije od šest mjeseci),
 • vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj, dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama   poštom na adresu: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, Jedinstveni upravni odjel, 31309 Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., s naznakom: za javni natječaj – za prijam Višeg referenta za opće poslove, društvene djelatnosti i civilno društvo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge  navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj  njezina se prijava neće razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web stranici Općine www.knezevi-vinogradi.hr.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

 

KLASA: 112-01/19-01/1
URBROJ: 2100/06-01-04/1-19-04

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

tekst natječaja
Opis poslova, podaci o plaći i načinu prethodne provjere znanja i sposobnosti