Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti (04.11.2020.)


Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSNLP(R)S ), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

– Referent za upravne poslove i naplatu općinskih prihoda – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S (punoljetstvo, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:
– Srednja stručna sprema pravnog, ekonomskog ili upravnog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje uz hrvatski jezik i mađarski jezik u govoru i pismu.
– stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
– stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika;
– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;
– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u zakonski određenom roku.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S .

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi nije osigurana zastupljenost pripadnika/ce hrvatskog naroda i mađarske nacionalne manjine sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, te su pripadnici hrvatskog naroda odnosno mađarske nacionalne manjine, radi ostvarivanja navedenog prava dužni pozvati se u prijavi na natječaj na to pravo bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Daje se prednost pod jednakim uvjetima osobama iz članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19).

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, te druge dokaze sukladnoj posebnom zakonu iz kojih je uočljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza objavljen je na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda),
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te eventualno i druge isprave kao dokaz da kandidat nema radnog iskustva ili da ima manje od godinu dana radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovao,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak posebno iz članka 15, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ne starije od šest mjeseci),
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati),
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj, dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama poštom na adresu: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, Jedinstveni upravni odjel, 31309 Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., s naznakom: za javni natječaj – za prijam Referenta za upravne poslove i naplatu općinskih prihoda.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj njezina se prijava neće razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata navedeni su na web stranici Općine www.knezevi-vinogradi.hr.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Javni natječaj

Podaci o radnom mjestu