Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija


Odluka o produžetku roka za dostavu prijava o dodjeli stipendija po raspisanom natječaju

Uzimajući u obzir blagdansko vrijeme kad je raspisan natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija po  Odluci o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih stipendija, produžava se rok za dostavu prijava za 8 dana, odnosno do 19. siječnja 2018. godine.

Odluka o produžetku roka za stipendije


 

Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

                                                                                                                                                   I.
Ovim natječajem dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije u akademskoj, odnosno školskoj 2017./2018. dodjeljuju se slijedeće stipendije:

1. Stipendije prema uspjehu u školi /fakultetu:
1.1. 5 stipendija za učenike u mjesečnom iznosu 200,00 kn po učeniku;
1.2. 10 stipendija za studente u mjesečnom iznosu 500,00 kn po studentu;

2. Stipendije prema socijalnom statusu:
2.1. 5 stipendije za učenike u mjesečnom iznosu 200,00 kn po učeniku;
2.2. 10 stipendija za studente u mjesečnom iznosu 500,00 kn po studentu;

Učenik ili student može podnijeti molbu za obje kategorije stipendija u odvojenim prijavama, ako ostvaruje pravo i po jednoj i po drugoj vrsti stipendije, ostvarit će samo po socijalnom statusu, dok će na listu prema uspjehu ući slijedeći učenik ili student.
Odobrene stipendije dodjeljuju se učenicima/studentima do završetka školovanja za koje su im dodijeljene.

                                                                                                                                                   II.
Pravo na dodjelu stipendija:

A) Stipendije prema uspjehu u školi /fakultetu:
1. Za učenike:
• Da su državljani Republike Hrvatske
• Da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole
• Da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu
• Da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0.
Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
– uspjeh u školovanju
– postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja.
2. Za studente:
• da su državljani Republike Hrvatske
• da su redoviti studenti druge ili više godine studija
• da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu
• da imaju prosjek ocjena najmanje 3,0 za tehničke i prirodne studije, te 3,5 za društvene studije
• da nisu apsolventi
• da nisu stariji od 26 godina.
Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
– uspjeh tijekom posljednje dvije godine studija, odnosno prve godine studija
– umjetnički, stručni i znanstveni rad tijekom studija.
U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh u školi ima isti broj bodova, prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini dohotka porezne uprave, broj članova obitelji i dr.).

B) stipendije prema socijalnom statusu
1. za učenike odnosno studente:
• da su državljani Republike Hrvatske
• da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti druge ili više godine studija
• da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godine
• da nisu stariji od 26 godina

Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
– socijalni status učenika, odnosno studenta
– uspjeh u školovanju

                                                                                                                                                   III.
Učenici ili studenti dobitnici Stipendije Općine Kneževi Vinogradi ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.

                                                                                                                                                   IV.
Učenici, odnosno studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:
• Obvezna dokumentacija:
– potpuno popunjen prijavni obrazac (obrazac sastavni dio natječaja);
– preslika domovnice;
– preslika osobne iskaznice;
– uvjerenje o prebivalištu MUP-a;
– potvrda o upisu u školsku, odnosno akademsku godinu 2017/2018 (Srednje škole, odnosno Fakulteta);
– dokaz o ocjenama iz prethodne dvije godine srednje škole, odnosno studija, osim za učenike i studente druge godine koji dostavljaju dokaz iz prethodne godine (prvi razred/ godina) – potvrda škole /fakulteta, odnosno prijepis ocjena;
– potvrda porezne uprave o prihodima za sve članove obitelji za prethodnu godinu i u tekućoj godini;
– dokaz o mjesečnim prihodima članova obitelji (preslike isplatnih lista plaće i sl.).
• opcionalno radi ostvarenja većeg br. bodova:
– dokaz – potvrda Centra za socijalnu skrb, ukoliko je učenik/student član obitelji koja prima zajamčenu minimalnu naknadu, ili su kategorizirane kao osobe s posebnim potrebama, kao i ako su korisnici drugih davanja Centra za socijalnu skrb.
– za učenike srednjih škola: dokaz o osvojenom 1., 2. odnosno trećem mjestu na županijskom ili državnom ili međunarodnom natjecanju
– za studente: dokazi o objavljenom znanstvenom ili stručnom radu ili publikaciji, dokaz o sudjelovanju na domaćem ili međunarodnom natjecanju, dokaz o postignutoj nagradi na natjecanju, dokaz o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom odnosno umjetničkom projektu.

Prijave koje nisu potpune, odnosno ne sadrže obveznu dokumentaciju, ili ne stignu u propisanom roku neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                                   V.
Prijava za dodjelu stipendija s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, oglasnim pločama i na web stranici Općineosobno ili poštom na adresu:
Općina Kneževi Vinogradi
Jedinstveni upravni odjel
31309 Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3.
S naznakom “za natječaj za dodjelu stipendije ___________________“ (navesti za koju stipendiju se javlja učeničku / studentsku po uspjehu ili socijalnom statusu)

                                                                                                                                                   VI.
Na temelju priložene dokumentacije Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika izvršit će bodovanje kandidata prema utvrđenim pravilima sukladno Pravilniku o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 1/2016).
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi te putem obavijesti kandidata.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku osam dana od dana objavljivanja liste.
Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor.
Odluka o prigovoru je konačna.

Natječaj za stipendije
Obrazac prijave za stipendije