Općinski načelnik temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (˝Službeni glasnik˝ 3/13), članka 24. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 7/09, 4/12), dana 27.04.2018. godine raspisao je

N A T J E Č A J 
za zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja
prostorno-planskoj namjeni koristi kao poljoprivredno 

I. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je građevinsko i drugo zemljište, koje se koristi kao poljoprivredno do privođenja prostorno-planskoj namjeni.

Popis čestica nalazi se u privitku natječaja.

II. IZNOS POČETNE CIJENE ZAKUPA
– nalazi se uz popis čestica u privitku natječaja.

III. ROK NA KOJI SE ZEMLJIŠTE DAJE U ZAKUP:
– zemljište se daje u zakup na rok od 5 godina s mogućnošću otkaza ugovora ako se steknu uvjeti za privođenje prostorno-urbanističkoj namjeni.

IV. UVJET ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU
– uplata jamčevine u iznosu od 10 % početne cijene zakupa, uplaćuje se na žiro-račun Općine: HR84 24070000 1819500000, s pozivom na broj 67 7706-OIB. Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru, odabranim ponuditeljima jamčevina se uračunava u zakup, a ponuditeljima koji
odustanu od svojih ponuda, jamčevina se računa kao odustatnina.
– osim uplate jamčevine, uvjet za sudjelovanje u natječaju je ne dugovanje po bilo kom osnovu svih članova kućanstva -osoba koje žive na istoj adresi.

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe, a prednost ima:
1. suvlasnik čestice,
2. dosadašnji korisnik,
3. vlasnik čestice koja neposredno graniči s navedenom česticom, a istu obrađuje ili se koristi podnositelj ponude,
4. ponuditelj koji se bavi ratarskom proizvodnjom i za to ima potrebnu opremu,
5. stvarno boravi na području Općine Kneževi Vinogradi, a ponajprije u mjestu gdje se nalazi čestica iz natječaja sve uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene cijene.

VI. POPIS DOKAZA I ISPRAVA KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PONUDU
1. pisana ponuda s nuđenom česticom i zakupninom, te osobnim podacima,
2. dokaz o uplati jamčevine,
3. dokaz o ne dugovanju svih članova kućanstva – osoba koje žive na istoj adresi – potvrda Općine Kneževi Vinogradi,
4. dokaz za utvrđivanje kriterija iz točke V. (vlasnički list, dosadašnji ugovor o zakupu,
preslika upisnika OPG-a i sl.)
5. preslika osobne iskaznice.

VII. ROK I NAČIN ZA DOSTAVU PONUDA, OTVARANJE I DONOŠENJE ODLUKE
Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u dnevnom listu, web stranici i na oglasnim pločama. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama osobno ili poštom na adresu: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi s naznakom „za natječaj za zakup zemljišta – ne otvaraj“.

Otvaranje ponuda obavit će se u roku 5 dana zaključenja natječaja.

Postupak otvaranja ponuda provodi Komisija. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik na prijedlog Komisije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Tekst javnog natječaja
Popis čestica

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda