Izvješće o prethodnom savjetovanju


Naručitelj Općina Kneževi Vinogradi planira pokrenuti postupak javne nabave za: Rekonstrukciju ceste u ulici Hrvatske Republike i izgradnja ceste u ulici A Plaveca te rekonstrukcija ulice Nikola Tesle u Karancu.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Kneževi Vinogradi stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 21. siječnja 2021. g. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Naručitelj je obvezan objaviti izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.“

Prethodno savjetovanje objavljuje se na stranicama eojn-a https://eojn.nn.hr/oglasnik.

Obavijest o prethodnom savjetovanju

DON

GLAVNI PROJEKT (HR i A.Plaveca)

REKONSTRUKCIJA N.TESLE U KARANCU_G.P

TROŠKOVNIK (HR i Plaveca)

TROŠKOVNIK_KARANAC_ULICA NIKOLE TESLE_(MAPA I, MAPA II i MAPA III)-bez cijene (1)