Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – upravni i računovodstveni referent


Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi od 28.09.2020. i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /N.N. 10/97, 107/07 i 94/13 raspisuje se natječaj za radno mjesto upravnog i računovodstvenog referenta/ice

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, 0,5 radno vrijeme (4 sata dnevno odnosno 20 sati tjedno), uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema pravnog, ekonomskog ili upravnog smjera, s jednog godinom iskustva na administrativnim poslovima
 • položen državni stručni ispit,
 • ostali uvjeti propisani zakonom
 • poznavanje rada na računalu
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, odnosno da protiv nje/ga nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice)
 • kopija osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stažu)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • dokaz o poznavanja rada na računalu

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u zakonskom određenom roku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku 8 dana s danom objave natječaja, na adresu:

DJEČJI VRTIĆ «ZEKO», Glavna 84 a., KNEŽEVI VINOGRADI, s naznakom: „Za natječaj za upravnog i    računovodstvenog referenta“.