Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi raspisuje

N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću „Zeko“ Kneževi Vinogradi, na određeno puno radno vrijeme – zamjena za dulje bolovanje

Uvjeti su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
Poslove Zdravstvenog voditelja može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu zdravstvenog voditelja, a koji može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) stručni studij sestrinstva,
c) studij kojim je stečena VŠS sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima
d) sveučilišni diplomski studij,
e) specijalistički studij sestrinstva.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:
– životopis,
– presliku dokaza o stručnoj spremi,
– dokaz o državljanstvu,
– preslika osobne iskaznice,
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom stažu, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika
– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja:
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
c) potvrda od Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta,

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva Hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Dječji vrtić „Zeko“, Glavna 84a 31309 Kneževi Vinogradi, s naznakom za koji se natječaj kandidat javlja, u roku od osam dana od dana objave natječaja.

Isprave i dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici. Dokaze u izvorniku predloženi kandidat prilaže prije sklapanja Ugovora o radu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 2. ožujka do 9. ožujka 2023. godine. S prijavljenim kandidatima koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja obavit će se razgovor. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na osobe oba spola.

Tekst natječaja za radno mjesto zdravstveni/a voditelj/ica