Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti sljedeće vrste otpada :
– papir i karton,
– ambalaža od plastike, metala i stakla,
– ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
– ostala plastika, staklo i metali,
– tekstil,
– baterije i akumulatori,
– lijekovi,
– boje, tinta, ljepila, smole,
– otpadna ulja (jestiva),
– glomazni otpad
– EE otpad,
– fluorescentne i štedne žarulje.

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je od 07:00 do 13:00 sati, a raspored lokacija i datuma boravka mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu prikazan je na sljedećoj fotografiji:

Na lokaciji mobilnog reciklažnog dvorišta omogućeno je plaćanje usluga Baranjske čistoće d.o.o..