Raspored odvoza razvrstanog otpada s područja Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini :             

Redovni odvoz miješanog komunalnog otpada se na području Općine Kneževi Viinogradi vrši PONEDJELJKOM – Raspored dvotjednog odvoza otpada 2023.

Raspored mobilnog reciklažnog dvorištva u 2023.godini:

Lokacije moblinog reciklažnog dvorišta tijekom godine na području Općine Kneževi Vinogradi:

  • Kneževi Vinogradi u Naselju Hrvatskih branitelja ispred trgovine,
  • Karanac na parkingu kod crkve
  • Zmajevac uz trafo kod Doma kulture
  • Suza na parkingu preko puta vatrogasnog doma
  • Kotlina u dvorištu Doma kulture
  • Kamenac  u centru kod dječjeg igrališta
  • Mirkovac u centru kod kapelice

Lokacija spremnika za odvojeno prikupljanje otpadom na javnoj površini:

  • Kneževi Vinogradi, u centru ispred “stare ambulante” podzemni spremnik za odvojeno prikupljanje otpadom (plastika, papir, metal, staklo)

 

 

Dokumenti:

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi  (Službeni glasnik 1/2022)

Reciklažno dvorište Općine Kneževi Vinogradi

Mobilno reciklažno dvorište

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018-2023. 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi

Odluka o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada


Raspored odvoza otpada 2021. (Baranjska čistoća d.o.o.)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom  (prestala važitit 09.02.2022.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (prestala važiti 09.02.2022.)