Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

5. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 31.01.2018. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi. 

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I R E D

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice vijeća
1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom;
2. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu;
3. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost;
4. Razno.