31. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

31. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 22.02.2021. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice vijeća
– Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice vijeća

1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kneževi Vinogradi (obrazloženje);
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (obrazloženje);
3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinuI. IZMJENA PRORAČUNA;
4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
8. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju malo
nogometnog igrališta u ulici Naselje Hrvatskih branitelja u Kneževim Vinogradima;
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za opskrbu
električnom energijom na području Općine Kneževi Vinogradi;
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju
nogostupa u Suzi;
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju kuglane u Športskom parku Karanac.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana
virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

29. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana  29.01.2021 godine (PETAK) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Odluke o predlaganju Uprave društva – direktora TD Kneževi Parkovi d.o.o.;
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o realizaciji Programa mjera poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017-2020 godine;
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa potpora u poljoprivredi za razdoblje 2017-2020 godine;
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017-2020 godine;
 5. Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi;
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi;
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju pločnika u Kolodvorskoj ulici u Karancu – I. etapa;
 8. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19  na sjednici koristite maske za lice.

28. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

28. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 21.12.2020. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o Izmjeni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu – III. IzmjenaProračun Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu – III. izmjena;
2. Donošenje Oduke o izmjeni i dopuni sljedećih Programa:
– Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa ulaganja u razvoj gospodarstva u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa pomoći religiji u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2020. godini
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kn. Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o vrijednosti osnovice za obračun plaća zaposlenika Dječjeg vrtića „Zeko“ Kn. Vinogradi;
5. Donošenje Odluke o sufinanciranju građenja vodnih građevina

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

27. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 27. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 09.12.2020. godine (SRIJEDA) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.;
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja „Stare vinarije“ u Kneževim Vinogradima;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
6. Donošenje Programa:
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
Program utroška sredstava šumskog doprinosa;
Program utroška sredstava vodnog doprinosa;
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini;
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
Program pomoći religiji u 2021. godini;
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
Program javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
7. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
9. Donošenje Godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
10. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi
12. Donošenje Odluke o izmjeni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017-2020. godine
13. Polugodišnji izvještaj o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine
14. Razno na znanje:
– Informacija o radu Vinoteke i Zavičajnog muzeja u Zmajevcu;
Informacija o Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni u Kneževim Vinogradima;

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 26. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 13.10.2020. godine (UTORAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu se predlaže sljedeći DNEVNI RED:

– Obavijest o toku radova na izgradnji kanalizacije u Karancu – Direktor tvrtke Baranjski vodovod d.o.o.;
– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o prijedlogu II. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinuII. IZMJENA PRORAČUNA;
3. Donošenje:
Odluke o izmjeni i dopuni Programa pomoći religiji u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi
Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa ulaganja u razvoj gospodarstva Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
4. Donošenje Odluke o zaduženju Općine Kneževi Vinogradi podizanjem kredita;
5. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize vrednovanja učinkovitosti upravljanja stadionima i igralištima na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2015.-2019. godine;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u naselju Suza;

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 25. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 10.08.2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Sportskog–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim
Vinogradima.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi (PPUO) Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi do 30.06.2020. godine, Ispis izvršenja proračuna Izvještaji i obrazloženje
3. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama i pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pomoći gospodarstvu i mještanima Općine Kneževi Vinogradi uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19;
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika;
6. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine;
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga tvrtke Kneževi parkovi d.o.o.Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga tvrtke Kneževi parkovi d.o.o.Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 24. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi, koja će se održati dana 03.06.2020. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportsko–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća:
– Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na  korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH u 2019. godini;
– Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći obrazovanju na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2019. godini;

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu

4. Donošenje Odluke o I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni slijedećih Programa:
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Donošenje Odluke o dopuni Programa ulaganja u razvoj gospodarstva u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa unaprjeđenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kn. Vinogradi u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu Općine Kn. Vinogradi u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kn. Vinogradi u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;

6. Donošenje Odluke o pomoći gospodarstvu i mještanima Općine Kn. Vinogradi uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19;

7. Donošenje Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi;

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima;

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;

10. Donošenje Odluke o davanju na upravljanju objekta i opreme Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju raskida Ugovora o poslovnoj suradnji;

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju doma kulture u Kotlini;

13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za opskrbu električnom energijom na području Općine Kneževi Vinogradi;

14. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godina.

22. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA:023-01/20-01/05
URBROJ:2100/06-01-01/02-20-01
Kneževi Vinogradi, 05.03.2020.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

22. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 11.03.2020. godine (SRIJEDA) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D
• Pitanja i inicijative vijećnika
• UsvajanjeZapisnika sa 21. sjednice vijeća

1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja korisnika;
3. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
5. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o sufinanciranju radova rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 4037;
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
7. Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragana Božić

21. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA:023-01/19-01/31
URBROJ:2100/06-01-01/02-19-01
Kneževi Vinogradi, 05.12.2019.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

21. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 12.12.2019. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

DNEVNI    RED
• Pitanja i inicijative vijećnika
• Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o Izmjeni Proračuna za 2019. godinu – V. izmjena;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni sljedećih Programa:
– Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni Programa pomoći osnovnom obrazovanju u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna za 2020.godinu;
4. Donošenje Odluka o sljedećim Programima:
– Donošenje Programa ulaganja u razvoj gospodarstva u 2020. godini;
– Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini;
– Donošenje Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Donošenje Odluke Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Donošenje Programa pomoći religiji u 2020. godini;
– Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Donošenje Programa pomoći obrazovanju na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Donošenje Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2020. godini;
– Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Donošenje Programa utroška sredstava vodnoga doprinosa u 2020. godini;
– Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2020. godini;
– Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu;
– Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini;
– Donošenje Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH za 2020. godinu;
– Donošenje Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini;
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja unapređenja naselja i demografske obnove za period 2017-2020;
8. Donošenje Odluke o uključivanju Općine Kneževi Vinogradi u subvencioniranje kamata u projektu „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“;
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi;
10. Donošenje Odluke o sufinanciranju građenja vodnih građevina;
11. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
12. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite o požara za Općinu Kneževi Vinogradi;
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
15. Donošenje Odluke o promjeni poslovne banke za financijsko poslovanje Općine Kneževi Vinogradi;
16. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
17. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
18. Donošenje Godišnjeg Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragana Božić

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA:023-01/19-01/29
URBROJ:2100/06-01-01/02-19-01
Kneževi Vinogradi, 06.11.2019.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

20. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 11.11.2019. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.
Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I R E D
• Pitanja i inicijative vijećnika
• Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu – IV. izmjena.
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni sljedećih Programa:
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa pomoći osnovnom obrazovanju u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2019. godini;
3. Donošenje Odluke o iskaznici, odori i opremi komunalnog i poljoprivrednog redara Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju ceste u Poslovno poduzetničkoj i rekreativnoj zoni – III. faza i sadnja zaštitnog drvoreda;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom ceste u Poslovno poduzetničkoj i rekreativnoj zoni – III. faza
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Karancu.
7. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
8. Donošenje Odluke o imenovanju kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Kn. Vinogradi.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragana Božić

19. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

19. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 19.09.2019. godine (ČETVRTAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I           R E D

• Pitanja i inicijative vijećnika
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu- tablica, obrazloženje;
2. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kneževi Vinogradi;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove – Javna profesionalna vatrogasna postrojba Baranja;
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatera, te utvrđivanja količine, vrste infrastrukture i visine naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu;
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragana Božić

18. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

18. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 29.07.2019. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :
D N E V N I R E D

• Pitanja i inicijative vijećnika
• Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o III. Izmjena Proračuna za 2019.godinu
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019.godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019.godini;
5. Donošenje Odluke o dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2019.godini;
6. Donošenje Odluke o dopuni Programa javnih potreba u kulturi u 2019.godini;
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019.godini;
8. Donošenje Odluke o komunalnom redu;
9. Donošenje Zaključa o prihvaćanju Izvješće o stanju u prostoru Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2014. do 2018.godine ;

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS  – zaključak;
11. Donošenje Odluke o kupovini „Mađarske kuće“ u Zmajevcu;
12. Donošenje Zaključka o donošenju Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Belog Manastira i općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagonjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac (PRŠI) (tekst Plana se nalazi na CD-u);
13. Donošenje Odluke o sudjelovanju Općine Kneževi Vinogradi u projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Belog Manastira i općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagonjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac (PRŠI), sukladno Okvirnom nacionalnom Programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za ulaganje;
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za opremanje doma kulture u Zmajevcu;
15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu;
16. Informacija o financijskom poslovanju tvrtke Kneževi parkova d.o.o. u 2018.godini 

 

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragana Božić

13.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

13. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

 Koja će se održati dana  21.12.2018. godine (PETAK) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I   R E D 

 

 1. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu s projekcijom za 2020 i 2021 godinu;
 2. Donošenje Zaključaka:
 1. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu;
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom;
 3. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi;
 4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito funkcioniranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
 5. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
 6. Donošenje Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
 7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
 8. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine.

12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

12. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 30.11.2018. godine (PETAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu – IV. Izmjena;
2. Donošenje izmjena i dopuna Programa:
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa pomoći obrazovanju na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o dopuni Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite za 2018. godinu

3. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi;
4. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za geodetsku izmjeru i izradu parcelacijskog elaborata;
6. Donošenje Zaključka o predlaganju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku;
7. Donošenje Zaključka o predlaganju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku;
8. Donošenje Zaključka o predlaganju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku.

11. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13, 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

11. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

 Koja će se održati dana  13.09.2018. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00  sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.  

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kn. Vinogradi s 30.06.2018. godine;
 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kn. Vinogradi unutar mjere 07 (tematski park);
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kn. Vinogradi unutar mjere 07 (uređenje mjesnog groblja u Karancu);
 4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju radova na priključenju korisnika na mjesnu vodovodnu mrežu i sustav odvodnje;
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017-2020;
 6. Razmatranje zamolbe OPG Mario Svalina i donošenje Odluke po zamolbi.
1 2 3