Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

15. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 11.03.2019. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 08,00 sati u prostorijama doma kulture u Kneževim Vinogradima.
Sjednica se održava radi žurnosti prijave na natječaj.

Za sjednicu predlažem sljedeći :
D N E V N I R E D

• Pitanja i inicijative vijećnika
• Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o sanaciji doma kulture u Suzi.