Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

16. Sjednicu Općinskog vijeća

Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.03.2019. godine (ČETVRTAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I      R E D

• Pitanja i inicijative vijećnika
• Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice vijeća

1. Donošenje Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini;
4. Donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu;
6. Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018. godini;
7. Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
8. Donošenje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Kneževi Vinogradi;
9. Donošenje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
10. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
11. Donošenje Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda;
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi i prijave na natječaj LAG Baranja;
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi i prijave na natječaj LAG;
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za opločenje staza i terase na SRC „Bazeni“ u Kneževim Vinogradima;
15. Donošenje Odluke o predlaganju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku;
16. Donošenje Odluke u vezi prodaje čestice u Poslovno – poduzetničkoj i rekreativnoj zoni u Kneževim Vinogradima (Materijal će se dostaviti naknadno).