4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi, održati će se dana 13.12.2017. godine ( SRIJEDA ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi. 

D N E V N I R E D

1.Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinuIV. Izmjena;
2.Donošenje izmjena i dopuna Programa za 2017. godinu:

Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini;
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini;
Izmjene i dopune programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu;
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini;
Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu;
Izmjena i dopuna Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2017. godini;
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini;
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini;
Izmjena i dopuna Programa pomoći u obrazovanju u 2017. godini;
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini;
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu;
4. Donošenje Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
5. Donošenje Programa za 2018. godinu:

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2018. godini;
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini;
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu;
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini;
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kn. Vinogradi;
Program utroška sredstava šumskog doprinosa;
Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi u 2018. godini;
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2018. godini;
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kn. Vinogradi u 2018. godini;
Program pomoći osnovnom obrazovanju u 2018. godini;
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kn. Vinogradi u 2018. godini;
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kn. Vinogradi u 2018. godini;

6. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2017-2022 (Odluka o usvajanju strategije);
7. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
9. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
10. Donošenje Odluke o uključivanju Općine Kn. Vinogradi u subvencioniranje kamata na kredite iz projekta „Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU“;
11. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kn. Vinogradi;
12. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kn. Vinogradi;
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora za uređenje oborinskih voda i izgradnju pločnika u ulici Petefi Šandora u Zmajevcu;
14. Razno.