Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

7. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 20.03.2018. godine (UTORAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi. 

D N E V N I  R E D

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje  Zapisnika sa 6. sjednice vijeća

1. Donošenje Zaključaka o prihvaćanju izvješća za 2017. godinu:
– Donošenje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini;
– Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini;
– Donošenje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini;
– Donošenje Izvješća o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu;
– Donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini;
– Donošenje izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini;
– Donošenje izvješća o izvršenju Programa održavanja infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini na području Općine Kneževi Vinogradi;
– Donošenje Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu;
– Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za utvrđivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2017. godinu;

2. Donošenje Odluke o izmjeni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu – I. Izmjena (Opći dio, Posebni dio, Plan razvojnih programa);
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstva ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa pomoći obrazovanju u 2018. godini;
– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenja Zaključka o dopuni Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2018. godini.

3. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
4. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
5. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi (cjelokupni tekst se nalazi na CD-u koji se nalazi u privitku poziva);
6. Donošenje Odluke o provođenju javne nabave:
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora za izradu IV. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kneževi Vinogradi;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta u Kn. Vinogradima i Karancu;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora za opločenje zelene tržnice u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za opremanje zelene tržnice u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju ceste od kružnog toka do ulice M. Pijade, te u produžetku izgradnja ceste i parkirališta jugoistočno od bazena u Kn. Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave za postavljanje reflektora na nogometnom igralištu u Karancu;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave male vrijednosti za izgradnju tobogana uz olimpijski bazen u Kn. Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom tobogana uz Olimpijski bazen u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave male vrijednosti za izgradnju reciklažnog dvorišta u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka nabave male vrijednosti za opremanje reciklažnog dvorišta u Kneževim Vinogradima;
– Donošenje Odluke o davanje suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta;
7. Razno.