REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/01
URBROJ:2158-23-01/01-22-01
Kneževi Vinogradi, 28.01.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

8. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr
Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 31. siječnja 2022. godine (PONEDJELJAK) do 15,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr
Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D

– Usvajanje zapisnik sa 7.sjednice

1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi;
3. Donošenje Odluke o sufinanciranju građenja vodnih građevina;
4. Donošenje Odluke  o izmjeni Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne  suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni  Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju zgrade javne namjene – upravna zgrada Općine;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za vršenje usluge dezinsekcije na području Općine Kneževi Vinogradi;

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.