REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 372-01/20-01/3
URBROJ: 2100/06-01-03/14-20-4
Kneževi Vinogradi, 30.09.2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi donosi

ISPRAVAK
Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
na području Općine Kneževi Vinogradi

Članak 1.

U članku 8. Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi mijenja se stavak 1. te glasi:
„Otvaranje ponuda obavit će Komisija 07.10.2020. godine s početkom u 12,00 sati“

Članak 2.
Ostale odredbe Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi ostaju ne promijenjene.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.