REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“ („Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi broj 8/22 ), Načelnik Općine Kneževi Vinogradi,

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

O prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“

1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“ trajat će od 14.07.2022. do 21.07.2022. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“ u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna ul.82 , svaki radni dan od 13:00 do 15:00 sati.
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 20.07.2022. godine u 10:00 sati u prostorijama SRC “Bazeni“ Moša Pijade 11 u Kneževim Vinogradima.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te vijećnicima Općine Kn.Vinogradi.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“ mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Kneževi Vinogradi, Dom kulture, Glavna 82, 31309 Kneževi Vinogradi ili na adresu elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr , zaključno s danom 21.07.2022. godine.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA:350-01/22-01/01
URBROJ:2158-23-03/03-22-11
Kn.Vinogradi:07.07.2022

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić mag.iur.v.r.

Prijedlog tekstualnog dijela Plana

Nacrt kartografskih prikaza:

uvjeti korištenja – nacrt
Pregledna karta – nacrt
vodoopskrba i odvodnja – nacrt