REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 944-03/22-01/2
URBROJ: 2158-23-03/1-22-02
Kn.Vinogradi, 12.09.2022.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine (Službeni glasnik 7/09, 4/12), Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2017-2022 (Službeni glasnik 11/17), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ
Za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Članak 1.

Predmet Javnog natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta upisanih kao:
1. Kč.br. 1153 upisano u zk.ul. 593 k.o. Suza kao gradilište površine 1789 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 40.500,00 kuna / 5.375,27 EUR
2. Kč.br. 1154 upisano u zk.ul. 593 k.o. Suza kao gradilište površine 1957 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 44.500,00 kuna / 5.906,16 EUR
3. Kč.br. 1155 upisano u zk.ul. 593 k.o. Suza kao gradilište površine 1957 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 44.500,00 kuna/ 5.906,16 EUR
4. Kč.br. 1159 upisano u zk.ul. 593 k.o. Suza kao gradilište površine 1957 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 44.500,00 kuna / 5.906,16 EUR
5. Kč.br. 1160 upisano u zk.ul. 593 k.o. Suza kao gradilište površine 1957 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 44.500,00 kuna / 5.906,16 EUR
6. Kč.br. 1158 upisano u zk.ul. 598 k.o. Suza kao gradilište površine 1957 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 44.500,00 kuna / 5.906,16 EUR
7. Kč.br. 1085/29 upisano u zk.ul. 228 k.o. Kneževi Vinogradi kao oranica površine 635 m2, u naravi nekorišteno zemljište s početnom prodajnom cijenom 15.000,00 kuna / 1.990,84 EUR

(dvojno iskazane cijene prema fiksnom tečaju 1 €= 7,53450 kn).

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. prodaju se u viđenom stanju.
Kupoprodajna cijene plaća se u gotovom.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 20 % od utvrđene početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine IBAN br.HR8323400091819500000 s pozivom na broj: 68 7706 – OIB, a koje ne duguju Općini zaključno s prethodnim mjesecom ni po kom osnovu.

Članak 4.

Ponuda sadržava osobne i kontakt podatke o ponuditelju, određenje nekretnine za koju se podnosi ponuda, iznos ponuđene cijene, opis planirane namjene – ulaganja.
Uz ponudu je potrebno dostaviti: dokaz o uplati jamčevine, potvrdu o ne dugovanju (iz Općine i Porezne uprave), presliku osobne iskaznice / izvod iz sudskog registra.

Članak 5.

Ukoliko na Natječaj stignu dvije ili više ponuda s jednakim ponuđenim iznosom ili s mogućim odstupanjem od 10 % od najviše ponuđene cijene, povoljnija je ponuda koja nudi bolji program ulaganja, odnosno ispunjava druge kriterije utvrđene u natječaju.
U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne bira se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se raspisuje novi natječaj, osim ako je sljedeći najpovoljniji ponuditelj ponudio kupoprodajnu cijenu unutar 10 % u odnosu na prvoodabranog.
Novi natječaj neće se ponoviti i u slučaju da je bilo tko od ponuditelja odustao od svoje ponude prije otvaranja ponuda, uz pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 6.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecateljima koji uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu.

Članak 7.

Pismene ponude s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi
S naznakom: „ZA NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta“

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Članak 8.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u dnevnom glasilu (do 20.09.2022.), na web stranici Općine, te na oglasnim pločama.
Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija 23.09.2022. u prostoru Općine (privremena adresa Glavna 82., Kn.Vinogradi) s početkom u 11,00 sati.

Članak 9.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik, koje zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.
Na odluku iz prethodnog stavka nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od osam dana od dana dostave odluke, koji podnosi Općinskom načelniku.
Odluka o prigovoru je konačna.

Članak 10.

Općina Kneževi Vinogradi i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o kupoprodaji nekretnine najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave konačne odluke najpovoljnijem ponuditelju.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji u gore navedenom roku, smatrat će se da je odustao od potpisivanja istog, te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, dok će se natječaj za prodaju predmetne nekretnine ponoviti.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Javni natječaj – HU