Odluka o izmjeni zaključka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora koji koriste udruge po raspisanom Javnom natječaju (15.12.2020.)

Zaključak o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora koji koriste udruge po raspisanom Javnom natječaju (04.12.2020.)


Izmjena javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi koji koriste udruge (23.11.2020.)


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi koji koriste udruge

Članak 1.
Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora koji koriste udruge i to kako slijedi:

 

R.BR.

 

LOKACIJA

 

PROSTORIJE

 

POVRŠINA

 

NAMJENA

IZNOS POČETNE MJESEČNE ZAKUPNINE U KUNAMA
  KNEŽEVI VINOGRADI        
 

1.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Prostorija na katu br.4.  

-2 prostorije i hodnik

 

49 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

14,70

 

2.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Prostorija br.12 (zapadni dio objekta)  

-Prostorija

 

43,65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,10

 

 

3.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Podrumski dio objekta  

-2 prostorije

 

41,65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

12,50

 

 

4.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 1.  

-Prostorija

 

37 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

11,10

 

 

 

5.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 2. Prostorija 2.  

-2 prostorije

 

 

40 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

12,00

 

 

 

6.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 3. Prostorija 1. i 4.  

-Praonica

-Ured

 

 

22 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,60

KARANAC  
7. Poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Karancu, Šandora Petefija 68.  

-2 prostorije

 

 

33 m²

 

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,60

 

 

 

8.

 

Poslovni prostor lovačkog doma u Karancu, Šandora Petefija 3e

 

 

-Cijela zgrada

 

 

103,66 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti lovstva  

 

20,73

JASENOVAC  
 

 

9.

 

 

Poslovni prostor – objekt društvene namjene u Jasenovcu

 

 

-Cijela zgrada

 

 

97 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti lovstva  

 

4,85

 

KOTLINA  
 

10.

 

Dvorišni poslovni prostor u Kotlini, Glavna 90a

 

-Prostorija

 

67 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,70

 

SUZA  
11. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Zajednički prostor na katu br.2.  

-2 prostorije

 

65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,00

 

12. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Zajednički prostor na  katu br.3.  

-2 prostorije

 

65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,00

 

13. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Ulaz sa ulice  

-2 prostorije

 

35 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

7,00

 

14. Poslovni prostor u zgradi DVD Suza, Acs Gedeona, Suza, Maršala Tita  

-3 prostorije

 

40 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

8,00

ZMAJEVAC  
15. Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.1.  

-Prostorija

 

 

20 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

4,00

 

 

16.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.2.  

-Prostorija

 

80 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

16,00

 

17.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.3.  

-Prostorija

 

28 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

5,60

 

 

18.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Ulaz sa ulice (bivši tic) -Prostorija  

18 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

3,60

 

19.

Poslovni prostor Mađarska kuća u Zmajevcu, Maršala Tita 138. Cjelina 1.  

-Zgrada s ulične strane (ključ)

 

109 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

21,80

 

 

20.

Poslovni prostor Mađarska kuća u Zmajevcu, Maršala Tita 138. Cjelina 2. – dvorišni dio  

-Zgrada u dvorišnom dijelu

 

126 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

25,20

 

21.

 

Poslovni prostor pecaroški dom, Sunjog čarda

 

-Cijela zgrada

 

107 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti ribolovstva  

21,40

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije se aktivnosti provode na području Općine Kneževi Vinogradi, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji se natječu i to na žiro-račun Općine HR83 2340009 18195 00000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se udruga pridržava rokova plaćanja.

Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora ostvaruju udruge koje su prostor i do sada koristile ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.
Poslovni prostor mora se u funkciju staviti u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu.
Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko zadužnicu na 5.000,00 kuna.

Članak 5.
Ponuda obvezno mora sadržavati:
1. Podatke o udruzi (adresa, OIB ovlaštene osobe za zastupanje, ispis iz Registra udruga);
2. Oznaku prostora za koji se natječe (redni broj i lokacija);
3. Ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine za prostor za koji se natječe;
4. Rok početka rada u poslovnom prostoru, koji ne može biti dalji od 30 dana od dana sklapanja ugovora;
5. Dokaz o uplati jamčevine;
6. Dokaz za obavljanje djelatnosti (izvadak iz Statuta i sl.);
7. Preslik osobne iskaznice za odgovornu osobu;
8. Potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave po bio kojoj osnovi javnih davanja ne stariju od 30
dana od dana objave javnog natječaja;
9. Potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kojoj osnovi
10. Dokaz dosadašnjeg korištenja poslovnog prostora (Ugovor, Odluka o davanju na korištenje, preslike računa
režija ili drugi pravovaljani dokaz)

Članak 6.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Za natječaj za zakup poslovnog prostora u __________ ( naziv prostora – lokacija)

– NE OTVARAJ˝

Članak 7.
Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.
Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija 01.12.2020. godine s početkom u 12,00 sati.
Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Tekst Javnog natječaja
Ponuda