Izmjena javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi koji koriste udruge (23.11.2020.)


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15, 112/18), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi koji koriste udruge

Članak 1.
Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora koji koriste udruge i to kako slijedi:

 

R.BR.

 

LOKACIJA

 

PROSTORIJE

 

POVRŠINA

 

NAMJENA

IZNOS POČETNE MJESEČNE ZAKUPNINE U KUNAMA
  KNEŽEVI VINOGRADI        
 

1.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Prostorija na katu br.4.  

-2 prostorije i hodnik

 

49 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

14,70

 

2.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Prostorija br.12 (zapadni dio objekta)  

-Prostorija

 

43,65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,10

 

 

3.

Poslovni prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima, Glavna 82. Podrumski dio objekta  

-2 prostorije

 

41,65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

12,50

 

 

4.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 1.  

-Prostorija

 

37 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

11,10

 

 

 

5.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 2. Prostorija 2.  

-2 prostorije

 

 

40 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

12,00

 

 

 

6.

Poslovni prostor objekta „Stara ambulanta“ u Kneževim Vinogradima, Glavna 78., Ulaz 3. Prostorija 1. i 4.  

-Praonica

-Ured

 

 

22 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,60

KARANAC  
7. Poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Karancu, Šandora Petefija 68.  

-2 prostorije

 

 

33 m²

 

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,60

 

 

 

8.

 

Poslovni prostor lovačkog doma u Karancu, Šandora Petefija 3e

 

 

-Cijela zgrada

 

 

103,66 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti lovstva  

 

20,73

JASENOVAC  
 

 

9.

 

 

Poslovni prostor – objekt društvene namjene u Jasenovcu

 

 

-Cijela zgrada

 

 

97 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti lovstva  

 

4,85

 

KOTLINA  
 

10.

 

Dvorišni poslovni prostor u Kotlini, Glavna 90a

 

-Prostorija

 

67 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

6,70

 

SUZA  
11. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Zajednički prostor na katu br.2.  

-2 prostorije

 

65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,00

 

12. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Zajednički prostor na  katu br.3.  

-2 prostorije

 

65 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

13,00

 

13. Poslovni prostor u Domu kulture u Suzi, Maršala Tita 105. Ulaz sa ulice  

-2 prostorije

 

35 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

7,00

 

14. Poslovni prostor u zgradi DVD Suza, Acs Gedeona, Suza, Maršala Tita  

-3 prostorije

 

40 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

8,00

ZMAJEVAC  
15. Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.1.  

-Prostorija

 

 

20 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

4,00

 

 

16.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.2.  

-Prostorija

 

80 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

16,00

 

17.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Prostorija na katu br.3.  

-Prostorija

 

28 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

5,60

 

 

18.

Poslovni prostor u Domu kulture u Zmajevcu, Maršala Tita 90. Ulaz sa ulice (bivši tic) -Prostorija  

18 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

3,60

 

19.

Poslovni prostor Mađarska kuća u Zmajevcu, Maršala Tita 138. Cjelina 1.  

-Zgrada s ulične strane (ključ)

 

109 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

21,80

 

 

20.

Poslovni prostor Mađarska kuća u Zmajevcu, Maršala Tita 138. Cjelina 2. – dvorišni dio  

-Zgrada u dvorišnom dijelu

 

126 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi  

25,20

 

21.

 

Poslovni prostor pecaroški dom, Sunjog čarda

 

-Cijela zgrada

 

107 m²

Udruge od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi za područje djelatnosti ribolovstva  

21,40

Članak 2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije se aktivnosti provode na području Općine Kneževi Vinogradi, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor koji se natječu i to na žiro-račun Općine HR83 2340009 18195 00000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se udruga pridržava rokova plaćanja.

Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

Članak 3.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora ostvaruju udruge koje su prostor i do sada koristile ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 4.
Poslovni prostor mora se u funkciju staviti u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu.
Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko zadužnicu na 5.000,00 kuna.

Članak 5.
Ponuda obvezno mora sadržavati:
1. Podatke o udruzi (adresa, OIB ovlaštene osobe za zastupanje, ispis iz Registra udruga);
2. Oznaku prostora za koji se natječe (redni broj i lokacija);
3. Ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine za prostor za koji se natječe;
4. Rok početka rada u poslovnom prostoru, koji ne može biti dalji od 30 dana od dana sklapanja ugovora;
5. Dokaz o uplati jamčevine;
6. Dokaz za obavljanje djelatnosti (izvadak iz Statuta i sl.);
7. Preslik osobne iskaznice za odgovornu osobu;
8. Potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave po bio kojoj osnovi javnih davanja ne stariju od 30
dana od dana objave javnog natječaja;
9. Potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kojoj osnovi
10. Dokaz dosadašnjeg korištenja poslovnog prostora (Ugovor, Odluka o davanju na korištenje, preslike računa
režija ili drugi pravovaljani dokaz)

Članak 6.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Jedinstveni upravni odjel
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

s naznakom ˝Za natječaj za zakup poslovnog prostora u __________ ( naziv prostora – lokacija)

– NE OTVARAJ˝

Članak 7.
Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

Članak 8.
Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija 01.12.2020. godine s početkom u 12,00 sati.
Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

Tekst Javnog natječaja
Ponuda