Objavljen JAVNI POZIV za financiranje udruga iz Proračuna za 2014.godinu. Rok za prijavu 05. studeni 2013.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi ( Službeni glasnik broj 3/13) Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA 2014. GODINU

I.

Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge s područja Općine Kneževi Vinogradi , i drugih područja koje djeluju na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i zajednice udruga , koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2014. godinu da prijave svoje programe za sufinanciranje iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2014. godinu.

II.

Programi se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog javnog poziva.

Prijavnicu je potrebno u cijelosti popuniti sa svim podacima koji se traže.
Svaka prijavnica mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.
Udruge koje nisu registrirane u registru neprofitnih organizacija (RNO broj) koji se vodi u Ministarstvu financija ne mogu sudjelovati u ovom javnom pozivu i ne mogu biti financirane iz javnih proračuna, pa tako niti iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi.
Uz prijavnicu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program sufinancira iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi.

III.

Uz prijavnicu su podnositelji dužni dostaviti dokaz o pravdanju sredstava odobrenih iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2013., a koja su isplaćena do dana dostave prijavnice za proračun 2014. (izvodi sa žiro-računa, preslike računa, blagajničkih izvještaja i sl.).

IV.

Prijavnice se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 31309 Kneževi Vinogradi u zatvorenoj omotnici, s naznakom «PRIJAVNICE ZA FINANCIRANJE UDRUGA – PRORAČUN 2014» najkasnije do 05. studenog 2013. godine.

Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijavnice, kao i prijavnice bez odgovarajućih priloga kojima se dokazuje opravdanost financiranja programa neće se uzimati u razmatranje prilikom odabira programa.

V.

Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2014. godinu, kao i visina odobrenih sredstava kojom će se pojedina udruga financirati utvrdit će Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi usvajanjem proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2014. godinu na temelju prijedloga Općinskog načelnika.

VI.

Kriteriji za izbor programa su sljedeći:
1. Značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području Općine ;
2. Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja (vlastita sredstva, županijski proračun, državni proračun, fondovi …);
3. Sudjelovanje mladih u programu ;
4. Poštivanje preuzetih obaveza u realizaciji dosadašnjih projekata;
5. Poštivanje pravodobnog izvještavanja o realizaciji ranije provedenih programa i izvještavanja o utrošku proračunskih sredstava;
6. Broj članova udruge s prebivalištem na području Općine
7. Prednost imaju programi čiji su rezultati u protekloj godini pokazali posebnu vrijednost.

VII.

Udruge i zajednice koje će sudjelovati u ovom javnom pozivu, kao i svi zainteresirani građani informaciju o izboru programa i visini dodijeljenih sredstava udrugama dobit će putem javno objavljenog proračuna Općine Kneževi Vinogradi na internetskim stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

VIII.

Ovaj javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi www.draft.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama u svim naseljima Općine.

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sc. Deneš Šoja v.r.

Prijavnica: preuzimanje