Na temelju članka 15. stavak 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) i članka  47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18), članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 6/09, 2/15, 3/15, 5/15), Općinski načelnik objavljuje:

J A V N I     P O Z I V
za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova za komunalnu djelatnost – održavanje javnih površina i površina za odvodnju atmosferskih voda

I. PREDMET JAVNOG POZIVA:
Predmet javnog poziva  je obavljanje komunalnih poslova za komunalne djelatnosti:

 • održavanje čistoće u dijelu saniranja divljih deponija, ravnanja i uređenje javnih površina;
 • održavanje površina za odvodnju atmosferskih voda.

 II. VRIJEME SKLAPANJA UGOVORA:
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz točke I. ove Odluke sklapa se na rok od 4 (četiri) godine.

III. VRSTA I OPSEG POSLOVA:
– vrsta poslova određuju se sukladno ponudbenom troškovniku (dokumentaciji), a opseg  se utvrđuje  temeljem stvarnih potreba, godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture, godišnjih proračuna, odnosno izdanih narudžbi od strane Općine Kneževi Vinogradi.

IV. CIJENA, NAČIN I ROK PLAĆANJA:
Cijena se određuje sukladno ponudbenom troškovniku i godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture. Poslovi će se obavljati prema narudžbi tijekom godine,  a obračunavat će se stvarno sukladno obavljenom poslu. Plaćanje je temeljem ispostavljenih i ovjerenih računa od strane naručitelja s rokom plaćanja od najmanje 30 dana.

V. SUDJELOVANJE PONUDITELJA:
Na predmetni javni poziv mogu se javiti ponuditelji – pravne ili fizičke osobe (obrtnici) registrirani za obavljanje predmetnih djelatnosti.

VI. SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda obvezno mora sadržavati:

 1. podatke o naručitelju,
 2. dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javnih površina i održavanje površina za odvodnju atmosferskih voda, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 6 mjeseci
 3. podaci o bonitetu i solventnosti na obrascu BON 1 i BON -2 ili drugom odgovarajućem obrascu banke, kojim se dokazuje  da nije bio u blokadi proteklih 6 mjeseci – ne stariji od 30 dana, dostavlja se u izvorniku ili u ovjerenoj preslici,
 4. potvrda Porezne uprave o stanju duga, kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno poreza i doprinosa, najmanje za zadnji mjesec prije objave natječaja– u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starija od 30 dana,
 5.  izjava o nekažnjavanju odgovornih osoba ponuditelja za djela protiv  gospodarstva u posljednjih pet 5 (godina),
 6. izvorne troškovnike iz ponudbene dokumentacije ispunjene u cijelosti fiksnim jediničnim cijenama i ukupnom cijenom bez PDV-a, s posebno iskazanim PDV-om.
 7. reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi), a sve sukladno ponudbenoj dokumentaciji,
 8. izjava o nepromjenjivosti jediničnih cijena za vrijeme trajanja ugovora,
 9. jamstvo za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnica ovjerena od strane javnog bilježnika na iznos od 50.000,00 kuna,
 10. izjavu da će kao najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja ugovora dostaviti ovjerenu od strane javnog bilježnika bjanko zadužnicu na iznos od   200.000,00 kuna – jamstvo za uredno ispunjenje posla.

VII.  Rok valjanosti ponude jeste 60 dana od dana otvaranja ponuda.

VIII. UVIJETI za odabir najpovoljnije ponude:

 • sposobnost ponuditelja utvrđena temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude, odnosno dostavljene dokumentacije,
 • najniža ponuđena cijena uz iste ponudbene uvjete.

IX. Dokumentacija za natječaj može se preuzeti svakim radnim danom dok traje natječaj u JUO Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. od 8,00 do 11,00 sati , kao i preuzeti na web stranici Općine www.knezevi-vinogradi.hr

X. Pisanu ponudu sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima sukladno zahtjevima iz natječajne dokumentacije, potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi
s naznakom:“ PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA – NE OTVARATI“

XI. Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave.

XII. Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadrže isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude) neće se razmatrati.

XIII. Javno otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo Općine 26.06.2018. s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi. Javnom otvaranju mogu biti nazočni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisanog ovlaštenja ili punomoći.

XIV. Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude po raspisanom javnom pozivu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditelju.“

JAVNI POZIV
PONUDBENA DOKUMENTACIJA