REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Općinski načelnik

KLASA: 320-02/22-02/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-02
Kneževi Vinogradi, 08.02.2022.

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 04.02.20222., Općinski načelnik je dana 08.02.2022. godine objavio

JAVNI POZIV
za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju
na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2022. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2022. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

• MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
• MJERA 2.: potpore sektoru stočarstva
o Podmjera2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
o Podmjera2.2.Potpora za nabavu životinja za uzgoj
• MJERA 3.:Potpore u sektoru ratarstva
o Podmjera 3.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
• MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva– sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
• MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko – stakleničke proizvodnje
• MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
• MJERA 7.:Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

Sredstva koja se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva predstavljaju bespovratna novčana sredstva iz Proračuna Općine, kategorizirane kao potpore male vrijednosti – de minimis, a koje se dodjeljuju sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013.i 2019/316 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013 i izmjeni Uredbe 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, izmjene Uredbe 2019/316 „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su navedeni po mjerama, s tim da se pod trgovačkim društvom u ovom Javnom pozivu podrazumijeva mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

MJERE ODOBRENE SUKLADNO UREDBI 1408/2013 i izmjeni 2019/316

MJERA 1. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU – POTPORE ZA ULAGANJA U OBJEKTE VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana objave Javnog poziva za potporu, a čija je ekonomska veličina veća od 2.000,00 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
 priprema prijavne dokumentacije projekta (na natječaje za dodjelu sredstava iz dostupnih nacionalnih i EU fondova za investicije u poljoprivrednoj proizvodnji), što uključuje izradu elaborata, glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju, izrada studijai ostale projektno tehničke dokumentacije;
 nabavka malih strojeva, opreme i alata za poljoprivredu;
 nabava sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima;
 nabava kupnje zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih neprilika.
Aktivnosti za koje se može ostvariti potpora moraju se odnositi na investicije u komercijalnu poljoprivrednu proizvodnju te se moraju realizirati na području Općine Kneževi Vinogradi izuzev mobilnih tržnih prostora i aparata.
Dodijeljena potpora u okviru Mjere 1. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa podnositelja koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos potpore:
50% prihvatljivih troškova maksimalno do 10.000,00 kn po korisniku u komercijalnoj poljoprivredi.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERA 2. POTPORE SEKTORU STOČARSTVA

Podmjera 2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradite obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradinajmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, te da su upisani u „Jedinstveni registar domaćih životinja“ najkasnije do dana raspisivanja javnog poziva za potporu, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
– Troškovi veterinarskih usluga umjetnog osjemenjivanja;
– Trošak nabave rasplodnog certificiranog materijala.
– I dr. troškovi u postupku umjetnog osjemenjivanja

Iznos potpore:
50% prihvatljivih troškova maksimalno 100,00 kuna po životinji, a do maksimalno 2.000,00 kuna. Ukoliko je životinja više puta u jednoj godini osjemenjivana, prihvaćaju se svi troškovi.

Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, te da su upisani u „Jedinstveni registar domaćih životinja“ najkasnije do dana raspisivanja javnog poziva za potporu, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
– nabava kokoški, pura gusaka (više od 50 komada po jednoj vrsti)
– nabava zečeva (više od 5 komada)
– nabava ovaca (više od 5 komada)
– nabava koza (više od 5 komada)
– nabava goveda (više od 5 komada)

Dodijeljena potpora u okviru Mjere 2.2. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa podnositelja koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos potpore:
Maksimalni iznos potpore iznosi 80 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do:
– 2.000,00 kuna godišnje za nabavku kokošaka, purana, gusaka, zečeva;
– 5.000,00 kuna godišnje za nabavku koza, ovaca;
– 15.000,00 kuna godišnje za nabavku goveda.

Obveze korisnika u mjeri 2.:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

Osim navedenog, podnositelj se obvezuje da najmanje 12 mjeseci od dana odobravanja potpore neće izvršiti smanjenje broja grla stoke financirane ovom mjerom, iznimno do odstupanja u broju može doći uslijed uginuća i više sile.

MJERA 3. POTPORE U SEKTORU RATARSTVA

Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi, najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća podrazumijeva: uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzoraka tla i interpretaciju rezultata uključujući preporuke za gnojidbu.
Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu provedenih od ovlaštenih institucija.

Iznos potpore:
40 % od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, neovisno o broju uzoraka, a najviše do 1.000 kuna.

MJERA 4. POTPORE U SEKTORU VOĆARSTVA I VINOGRADARSTVA

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, a čija je ekonomska vrijednost veća od 2.000 EUR-a, te podižu nove nasade vinograda ili voćnjaka u kompleksu u površini većoj od 0,25 ha.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka voćnih sadnica,
– Nabavka trsova
– Troškovi sadnje i sl.

Iznos potpore:
– Iznos sredstava za sufinanciranje podizanja novih nasada vinograda utvrđuje se u visini od 15.000,00 kuna po ha, a najviše do 30.000 kuna
– Iznos sredstava za sufinanciranje podizanje novih nasada voćnjaka utvrđuju se u visini od 10.000,00 kuna po ha, a najviše do 20.000 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 4.:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERA 5. POTPORE U SEKTORU POVRTLARSTVA I CVJEĆARSTVA

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, a čija je ekonomska vrijednost veća od 1.000 EUR-a. Poljoprivredna gospodarstva da bi ostvarili potporu moraju posjedovati staklenike/plastenike minimalne površine 100 m2 upisanih u ARKOD sustav.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka plastične folije, stakla ili drugih odgovarajućih materijala,
– Nabavka čvrste konstrukcije plastenika/staklenika
– Nabavka ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika
Dodijeljena potpora u okviru Mjere 5. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa podnositelja koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos potpore:
Do 50 % prihvatljivih troškova nabavke ili rekonstrukcije te opremanja staklenika/plastenika, a maksimalno do 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 5. :
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERA 6. POTPORAOČUVANJU I PROŠIRENJU PČELINJEG FONDA

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Evidenciju pčelara i pčelinjaka, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka nove pčelarske opreme;
– Nabavka lijekova i hrane za uzgoj pčelinjih zajednica;
– Nabavka selekcioniranih matica od ovlaštenih proizvođača.

Iznos potpore:
Do 80 % prihvatljivih i dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu 5.000,00 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 6.:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

MJERE ODOBRENE SUKLADNO UREDBI 1407/2013

MJERA 7. POTPORA ZA ULAGANJU U PRERADU VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi, odnosno registrirani su za obavljanje prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda do dana objave javnog poziva za potporu, čija je ekonomska veličina veća od 3.000 EUR-a.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavka strojeva i opreme za preradu i ostale postupke u funkciji djelatnosti prerade – prihvat sirovine, skladištenje, obrada/ prerada, hlađenje, vinifikacija, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnost i nadzor, potrebe vinarske kontrole, transport.

Iznos potpore:
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 50 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku godišnje. Minimalan iznos potpore po ovoj mjeri je 2.000,00 kuna.

Obveze korisnika u mjeri 7. :
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 3 godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 3 godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.
Iznimno moguća su odstupanja od navedenih zahtjeva u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti, kako je propisano člankom 2. Uredbe EU br. 1306/2013.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Kako bi podnositelj ostvario sredstva sukladno mjerama iz ovog Programa mora kumulativno ispuniti slijedeće uvjete:
1. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi,
2. Korisnik mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze s osnova javnih davanja, odnosno prema proračunu Općine Kneževi Vinogradi i RH,
3. Da je korisnik izvršio plaćanje računa po kojem se traži potpora.
Ukupan iznos potpora po mjerama: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i pripadajućim podmjerama na koje se odnosi Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019.godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, a koje su dodijeljene jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000.00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Za mjeru 7. na koju se primjenjuje Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 213. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, iznos potpore koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Gornja granica iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.
Temeljem ovog Javnog poziva korisnik može po pojedinoj mjeri ostvariti pravo na potporu samo jednom tijekom jedne kalendarske godine.
Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.
Ukoliko je korisnik u sustavu Poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), PDV nije prihvatljiv trošak.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac POLJ-1, s svim priloženim izjavama
– Dokaz o upisu u Upisnik i nositelju;
– Dokaz o registraciji podnositelja (izvod iz sudskog ili obrtnog registra) ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva iz koje se vidi sjedište podnositelja;
– Potvrda o ekonomskoj veličini subjekta – OPG (koja ne uključuje vrijednost ulaganja)
– Preslika o.i. ukoliko se radi o podnositelju fizičkoj osobi;
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana;
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.
Nakon odobravanja potpore, a prije sklapanja ugovora: solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore

2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:

• MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
– preslike računa prihvatljivih troškova i
– dokaz o izvršenim plaćanjima,
– fotografije opreme, ulaganja
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 2.: Ulaganja u sektor stočarstva
o Podmjera 2.1.: subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– dokaz o nabavljenom certificiranom materijalu, ukoliko isto nije vidljivo iz računa,
– dokaz o upisu u „Jedinstveni registar domaćih životinja“
o Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslike otpremnica/primki ili drugi dokaz o preuzimanju kupljenih životinja,
– dokaz o upisu u „Jedinstveni registar domaćih životinja“
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 3.: Ulaganja u sektor ratarstva
Podmjera 3.1.: Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ispunjenog obrasca zahtjeva za analizu tla dostavljena ovlaštenoj instituciji koja je obavila analizu tla, odnosno preporuke iz kojih je vidljiva lokacija uzimanja uzoraka
– preslika ARKOD upisnika,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ARKOD upisnika ili drugi dokazi o vlasništvu ili posjedu zemljišta,
– dokaz o upisu i podizanju nasada voćnjaka / vinograda
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ARKOD upisnika tekuće godine – dokaz o posjedovanju plastenika minimalne površine 100 m2,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
• MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
– dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka,
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 7.: Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
– Dokaz o registriraciji za obavljanje prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda do dana objave javnog poziva za potporu
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

V. POSTAVLJANJE UPITA

Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i jedine su relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnose ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

S naznakom – ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev
Natječaj je otvoren do 01.prosinca 2022.godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.
Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar svake mjere.

VII. ISPLATA SREDSTAVAI KONTROLA

Za postupak dodjele potpora po ovom Programu općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo za provedbu Programa mjera poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021-2024 godine (dalje: Povjerenstvo).
Podnesene zahtjeve po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je dužno provjeriti jeli zahtjev dostavljen u roku, u skladu s ovim Programom i Javnim pozivom, nadalje provjerava se potpunost priložene dokumentacije te se određuje iznos prihvatljivih troškova.
Odluku o isplati sredstava donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Povjerenstva.
Po donošenju Odluke odobrenju Općinski načelnik s korisnikom sklapa Ugovor o dodjeli potpore, kojim se detaljno utvrđuju obveze korisnika, daljnja kontrola i slično.
Korisnik je obavezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore.
Općina Kneževi Vinogradi će najkasnije u roku 30 dana od dana potpisivanja Ugovora izvršiti uplatu potpore na žiro-račun korisnika potpore.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21).

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI ZA RAZDOBLJE OD 2021-2024. GODINE

Obrasci po Mjerama:

  1. POLJ-1/21-24
  2. POLJ-2/21-24
  3. POLJ-3/21-24
  4. POLJ-4/21-24
  5. POLJ-5/21-24
  6. POLJ-6/21-24
  7. POLJ-7/21-24