REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:500-01/21-01/06
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-04
Kn. Vinogradi, 20.10.2021.

OBAVIJEST O POČETKU DERATIZACIJE
NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Obavještavamo građane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica VETAM d.o.o. izvoditi tretman deratizacije u vremenu od
25. do 30. listopada 2021. godine.

 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Obavijest
Obavijest – HU