Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (˝Narodne novine˝ broj 83/13 i 78/15) i članka 30. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (˝Narodne novine˝ broj 3/17) donosi sljedeću:

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

I.
Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi (KLASA:350-02/17-01/01, UR.BROJ:2100/06-01-03/03-18-07, od 01.06.2018.god.), prema kojoj je Općina Kneževi Vinogradi provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.
Sadržaj IV. ID PPUO obuhvaća sljedeće:
1. Preispitivanje izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskih područja te obuhvata i potrebe izrade planiranih urbanističkih planova uređenja,
2. Usklađivanje Plana s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije,
3. Ugrađivanje zahtjeva javnopravnih tijela temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju,
4. Redefiniranje odredbi za provođenje u dogovoru s Općinom, uključujući i odredbe vezane za izgradnju ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih sadržaja,
5. Definiranje trasa vinskih cesta,
6. Formiranje Izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Kneževi Vinogradi na kč.br. 442, 441/2, 440/2, 441/1, 440/1, 438, 437, 436, 435, 434, 433/2, 433/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/7, 433/1 i 432 sve k.o. Kneževi Vinogradi,
7. Proširenje Granice građevinskog područja naselja Kneževi Vinogradi na kč.br. 1229/11 k.o. Kneževi Vinogradi,
8. Formiranje Izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Kneževi Vinogradi „Crpna stanica Zlatna Greda“ na kč.br. 1902 k.o. Kneževi Vinogradi,
9. Formiranje Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene „Monjoroš“ na kč.br. 1399/2 k.o. Kneževi Vinogradi,
10. Proširenje Granice građevinskog područja naselja Zmajevac na kč.br. 1332 k.o. Zmajevac,
11. Proširenje Izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Karanac na kč.br. 1175 k.o. Karanac,
12. Definiranje vanjskih granica inundacijskog područja kanala na području Općine Kneževi Vinogradi prema Odlukama Ministarstva poljoprivrede,
13. Izmjene i dopune Odredbi za provođenje vezano uz gradnju stambenih i građevina PPUT djelatnosti unutar granica građevinskih područja,
14. Izmjene i dopune grafičkog i tekstualnog dijela Plana vezano uz gradnju biciklističke infrastrukture

2
Osnovni cilj i programsko polazište IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi je stvaranje preduvjeta za zadovoljavanje osnovnih i gospodarskih potreba stanovništva Općine Kneževi Vinogradi.

III.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Kneževi Vinogradi zatražila je mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke. U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja :

Općina Bilje, (KLASA:350-01/14-01/1, URBROJ:2100/02-2-18-26 od 18. lipnja 2018.god.), dala je mišljenje da ne očekuje značajni negativni utjecaj na okoliš iz područja nadležnosti Općine Bilje.

Općina Draž, (KLASA:350-02/18-01/05, URBROJ:2100/04-02/18-02 od 20. lipnja 2018.god.), dalo je mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune PPUO Kneževi Vinogradi.

Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, Osijek, (KLASA:350-02/18-01/0000306, URBROJ:374-22-4-18-2 od 09.07.2018.god.), dale su mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune PPUO Kneževi Vinogradi.

Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Osijek, Osijek, (URBROJ:OS-06-18-154/02 od 18.06.2018.god.), dale su mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune PPUO Kneževi Vinogradi.

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, Osijek (KLASA:351-01/18-02/130, URBROJ:2158/1-01-17/04-18-2 od 2. srpnja 2018. god.), dao je mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš budući da su IV.

Izmjene i dopune PPUO Kneževi Vinogradi takve prirode da se ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša.

Nakon zakonskog roka zaprimljeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i i energetike, Uprave za zaštitu prirode (KLASA:612-07/18-58/404, URBROJ:517-05-2-3-18-2 od 7. kolovoza 2018.god.), koje je dalo mišljenje da ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da su planirane IV. Izmjene i dopune PPUO Kneževi Vinogradi prihvatljive za ekološku mrežu.

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene dao mišljenje (KLASA:351-01/18-02/213, URBROJ:2158/1-01-17/04-18-2) da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna PPUO Kneževi Vinogradi proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br.3/17).

IV.
Značajke planiranih IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi su takve da se uz primjenu zakonom propisanih mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje okoliša.
U obuhvatu Općine Kneževi Vinogradi nalazi se područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode, Park prirode Kopački rit. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/2015) na području Općine Kneževi Vinogradi nalazi se područje očuvanja ekološke mreže značajno za ptice (POP), HR1000016 Podunavlje i donje podravlje te područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove (POVS), HR2000394 Kopački rit i HE2001309 Dunav S kod Kopačkog rita.

3
Slijedom navedenog s obzirom na to da se izmjene uglavnom odnose na građevinska područja, ocjenjeno je da su utjecaji slični kao i za važeći Plan te uz primjenu mjera zaštite okoliša i bioraznolikosti za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi nije
potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi utvrdila je sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva u smislu članka 10. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/2009) i donijela odluku da u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 48. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ne traži mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Razmatrajući utjecaj planiranih izmjena na ekološku mrežu izvršen je uvid u dostavljenu dokumentaciju i podatke o području ekološke mreže te je utvrđeno da se unutar područja ekološke mreže planira formiranje izdvojenog građevinskog područja za postojeću crpnu stanicu i formiranje izdvojenog građevinskog područja za postojeću lugarnicu. Ostale planirane izmjene odnose se na građevinska područja izvan područja ekološke mreže.
Slijedom navedenog s obzirom na to da se izmjene Plana odnose na već postojeće objekte, ocjenjeno je da neće dodatno utjecati na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je dano mišljenje da su IV. Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi prihvatljive za ekološku mrežu.

V.
Općina Kneževi Vinogradi je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi