Načelnik Općine na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine,
broj 83/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) donosi:

O D L U K U kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

I.

Načelnik Općine Kneževi Vinogradi donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi (KLASA:350-02/20-01/04, URBROJ:2100/06-01-03/03-20-07 od 27.10.2020.godine), prema kojoj je Općina Kneževi Vinogradi provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Po provedenom postupku zatraženo je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, koji se dopisom (KLASA:351-03/20-05/22, URBROJ: 2158/1-16-03/05-21-9 od 19.01.2021 godine) očitovao da je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi.

III.

Razlozi za izradu i donošenje VI.Izmjena i dopuna PPUO Kneževi Vinogradi su sljedeći:
1. Korekcija građevinskog područja naselja Kamenac (proširenje na k.č.br. 664/1 i po potrebi odgovarajuće smanjenje na drugoj lokaciji) te određivanje športsko-rekreacijske namjene,
2. Formiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (punkta na k.č.br. 433/7 k.o. Kneževi Vinogradi), lokacija između građevinskih područja Kneževi Vinogradi i Suza
3. Formiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (punkta na lokaciji sjeverno od građevinskog područja naselja Kamenac-toponim Franjin Breg),
4. Korekcija Odredbi za provedbu PPUO Kneževi Vinogradi sukladno zahtjevima Općine.

IV.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Kneževi Vinogradi zatražila je mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke.
Zaprimljena su sljedeća mišljenja:
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, (KLASA:351-03/20-05/22, URBROJ:2158/1-01-16/48-20-7 od 29.prosinca 2020.god.) dao je mišljenje da se provedbom predmetnih Izmjena i dopuna Plana može isključiti vjerojatnost mogućeg utjecaja na sastavnice okoliša kao i na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ta da za iste nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
Hrvatske šume d.o.o.Zagreb, Uprava šuma podružnica Osijek, (KLASA:OS-18-154, URBROJ:02-00-06/01-20-15 od 19.studenog 2020. god.) dale su mišljenje da nema potrebe za izradom strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjena i dopuna PPUO Kneževi Vinogradi.
Općina Bilje, (KLASA:350-01/14-011, URBROJ:2100/02-02-20-51 od 10.studenog 2020.god.) dala je mišljenje da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na okoliš.

Svoje mišljenje nisu dostavili: Hrvatske vode, Grad Beli Manastir i Općine Čeminac, Draž i Popovac, te se prema članku 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša, ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, smatra da nema potrebe za strateškom procjenom VI.Izmjena i dopuna PPUO Kneževi Vinogradi.

V.

Značajke planiranih VI.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi su takve da se uz primjenu zakonom propisanih mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje okoliša na području Općine.

Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene na okoliš izražavaju stav da ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Odluku kojom se utvrđuje da za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donio je načelnik Općine Kneževi Vinogradi na temelju provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, sukladno pribavljenim mišljenjima tijela i osoba određenim posebnim propisom, te kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš navedenih u prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije,plana i programa na okoliš (NN
3/17).

VI.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) na području Općine Kneževi Vinogradi imamo sljedeća područja ekološke mreže:
Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS):
– HR 2001309 Dunav S od Kopačkog rita
– HR 2000394 Kopački rit,
Područje očuvanja značajno za ptice (POP):
– HR 1000016 Podunavlje i donje Podravlje,
Na temelju pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš, Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš, može se isključiti vjerojatnost značajnog utjecaja na sastavnice okoliša kao i na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te za predmetne izmjene i dopune Plana nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

VII.

Općina Kneževi Vinogradi je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka