REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 350-03/22-01/02
URBROJ: 2158-23-03/1-22-01
Kn.Vinogradi, 14.03.2022.

Temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik je dana 14.03.2022. objavio

P O Z I V
Zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

I
Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, mještani Općine Kneževi Vinogradi da podnesu svoju inicijativu u obliku prijedloga, te tako sudjeluju u pokretanju postupka izrade i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU).

II
Sve zaprimljene inicijative će se razmotriti, te nakon provedbe stručne analize utvrditi njihova osnovanosti radi pokretanja postupka izrade Izmjena i dopuna.

III
Zaprimljena inicijativa mora sadržavati kraći opis inicijative po mogućnosti s naznakom na koje odredbe prostornog plana se odnosi predložena izmjena, te mogući prijedlog izmjene.

IV
Inicijativa za pokretanje postupka izrade izmjena i dopuna PPU dostavlja se na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel, Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. s naznakom da se radi o inicijativi za izmjenu i dopunu Prostornog plana.

V
Rok za dostavu inicijativa po ovom Pozivu je 31.03.2022.godine.
Ukoliko inicijativa bude zaprimljena nakon navedenog roka, a stručna analiza ne bude izrađena po inicijativama zaprimljenim do 31.03.2022., uzet će se u razmatranje, u suprotnom će se uzeti u razmatranje prilikom provedbe slijedeće stručne analize.

VI
Ovaj poziv bit će objavljen na web stranici Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.