Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinuIzvještaji i obrazloženje
Godišnje izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Kneževi Vinogradi 2016-2018

Godišnje izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.godini na području Općine Kneževi Vinogradi
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa pomoći obrazovanju
Zaključak o usvajanju izvješća o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2016.
Zaključak o usvajanju izvješća izvršenju Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period 01.01.2016.-30.06.2016.

Odluka o donošenju polugodišnjeg proračuna
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna


Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnji – Financijski izvještajPotvrdaBilješke
Treći kvartal – Financijski izvještaj
Polugodišnji – Financijski izvještajPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračunaOdluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja
Prvi kvartal – 
Financijski izvještaj


III. IZMJENA – 08.12.2016.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Plan proračuna 2016. – Opći dio
Plan proračuna 2016. – Posebni dio
Plan razvojnih programa Općine Kneževi Vinogradi 2016.-2018.
Zaključak o donošenju izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Zaključak o donošenju izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Zaključak o donošenju izmjena i dopuna programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2016. godini
Zaključak o donošenju izmjena programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini
Zaključak o donošenju izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Zaključak o donošenju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini
Zaključak o izmjeni i dopuni programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
Zaključak o donošenju izmjena i dopuna programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu
Projekcija proračuna opći dio
Projekcija proračuna-posebni dio


II. IZMJENA – 31.05.2016.

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna
OPĆI DIO
POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa
Projekcija proračuna 2016.-2018. – opći
Projekcija proračuna 2016.-2018. – posebni


I. IZMJENA – 31.03.2016.

OPĆI DIO
POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa
Projekcija proračuna 2016.-2018.
Program_izgradnje_komunalne_infrastrukture
Program_održavanja_komunalne_infrastrukture


Odluka o izvršavanju proračuna

OPĆI DIO
POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa 2016.-2018.
Projekcija proračuna 2016.-2018.
Program javnih potreba u kulturi
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite
Program pomoći obrazovanju
Program održavanja komunalne infrastrukture
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Program javnih potreba u športu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske


Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2016.godinu