REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/05
URBROJ:2100/06-01-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 24.03.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

10. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.03.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2022. godini za udruge čiji iznos prelazi iznos u nadležnosti Općinskog načelnika;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
3. DonošenjeZaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.