REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/06
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 27.04.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

11. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 02.05.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
3. Donošenje Odluke o visini naknade za rad Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o donošenju Programa zaštite divljači za Općinu Kneževi Vinogradi za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31.ožujka 2031. godine; Program zaštite od divljači
5. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne opreme u korist tvrtke Baranjska čistoća d.o.o.;
6. Donošenje Odluke o povjeravanju upravljanja podzemnog spremnika za odvojeno prikupljanje otpada s javnih površina.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.