Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva se:

17. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 30.05.2019. godine (ČETVRTAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu je predložen sljedeći :

D N E V N I       R E D

• Pitanja i inicijative vijećnika
• Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2018. godini;
7. Donošenje II. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini;
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
11. Donošenje Odluke o dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2019. godini;
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini;
14. Donošenje Odluke o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu;
15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
16. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
17. Donošenje Odluke o izmjeni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine;
18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za opskrbu električnom energijom u Kneževim Vinogradima.