Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 24. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi, koja će se održati dana 03.06.2020. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportsko–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća:
– Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na  korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH u 2019. godini;
– Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa pomoći obrazovanju na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godinu;
– Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2019. godini;

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu

4. Donošenje Odluke o I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni slijedećih Programa:
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Donošenje Odluke o dopuni Programa ulaganja u razvoj gospodarstva u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa unaprjeđenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kn. Vinogradi u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu Općine Kn. Vinogradi u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kn. Vinogradi u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2020. godini;
– Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;

6. Donošenje Odluke o pomoći gospodarstvu i mještanima Općine Kn. Vinogradi uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19;

7. Donošenje Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi;

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima;

9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;

10. Donošenje Odluke o davanju na upravljanju objekta i opreme Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju raskida Ugovora o poslovnoj suradnji;

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju doma kulture u Kotlini;

13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za opskrbu električnom energijom na području Općine Kneževi Vinogradi;

14. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godina.