REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/09
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 10.06.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

14. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 15.06.2022. godine (Srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.
Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I      R E D
– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu, II. Izmjena;
2. Donošenje Odluke o zaduženju Općine Kneževi Vinogradi podizanjem kredita
3. DonošenjeOdluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih oz zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini;
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
9. Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi;
10. Donošenje Odluke o oslobađanju dijela sudjelovanja (učešće) roditelja (korisnika usluge) u financiranju ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Zeko“;
11. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.