REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/33
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 05.11.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

5. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 09. studenog 2021. godine (UTORAK) do 12,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice vijeća

1. Razmatranje prijedloga Odluke o VI. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za informatizaciju Općinske uprave;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Općine Kneževi Vinogradi;
5. Informacija o primljenim odgovorima PP Beli Manastir i Uprave za ceste Osječko-baranjske Županije na zamolbu Općine Kn. Vinogradi na stanje sigurnosti na županijskim i lokalnim cestama po iskazanim primjedbama vijećnika i stanovnika Općine.

NAPOMENA: Materijal i GLASAČKI LISTIĆ za sjednicu vijeća, koja će se održati elektronskim putem, dostavlja se i putem e-maila. Napominjemo da glasovati možete do 09. studenog 2021. godine (UTORAK) do 12,00 sati putem e-maila opcina@knezevi-vinogradi.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković