5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se dana 17.12.2013. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma Kneževi Vinogradi, Naselje hrvatskih branitelja.

DNEVNI RED

• Pitanja i inicijative vijećnika.
• Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice vijeća

 1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kn.Vinogradi za 2013.g.- V. (Rebalans proračuna V. 2013.)
  – Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  – Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi
  – Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
  – Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu
  – Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
  – Izmjena i dopuna Programa pomoći osnovnoškolskom obrazovanju
  – Izmjena i dopuna Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela
  – Izmjena i dopuna Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite
  – Izmjena i dopuna Programa tekuće pomoći religijama
  – Izmjena i dopuna Programa ulaganja u razvoj gospodarstva
  – Izmjena i dopuna Programa ulaganja u tekuće i kapitalno održavanje objekata i opreme
 2. Donošenje Odluke o isplati pomoći iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi
 3. Donošenje Proračuna za 2014. godinu s Odlukom o izvršenju Proračuna i Planom razvojnih programa te Projekcijom proračuna za razdoblje 2014.-2017. godine. 
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa:
  – Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
  – Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  – Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2014. godini
  – Program utroška sredstava šumskog doprinosa
  – Program promidžbe i informiranja građana
  – Program razvoja gospodarstva i poljoprivrede u 2014. godini
  – Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
 5. Donošenje Odluke o Planu koncesija za 2014. godinu i Srednjoročni plan 2014.-2017. godine (Plan koncesija za 2014.Srednjoročni plan koncesija 2014.-2017.)
 6. Donošenje Odluke o kupovini i prijenosu vlasništva dijela doma kulture Kn. Vinogradi
 7. Donošenje Zaključka o izvršenoj reviziji nerazvrstanih cesta u JLS u Osječko-baranjskoj županiji za područje Općine Kneževi Vinogradi (Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta)
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji klizišta u Reformatskom surduku
 9. Donošenje Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti
 10. Donošenje Rješenja o određivanju naziva ulica u Poslovno – poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi
 11. Donošenje Zaključka o subvencioniranju kupoprodajne cijene Baranjskim voćnjacima d.o.o. za ulaganja u Poslovno-poduzetničku i rekreativnu zonu Kneževi Vinogradi
 12. Donošenje Odluke o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Općine Kneževi Vinogradi
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kn. Vinogradi u 2013.
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanje na području Općine Kn. Vinogradi u 2014. godini.