Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 31.03.2020. donio je

O D L U K U
O obustavi Javnog natječaja za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020.

I
Obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, obustavlja se Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi.

II
Sukladno razvoju situacije u vezi pandemije, i mogućnostima o objavi novog javnog poziva zainteresirani subjekti bit će pravovremeno obaviješteni putem službene stranice.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti na web stranici i u Službenom glasniku Općine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.