REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 920-02/22-01/1
URBROJ: 22158-23-03/1-22-5
Kn.Vinogradi, 05.09.2022.

O B A V I J E S T

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta –suše na području Općine Kneževi Vinogradi, da je Župan Osječko-baranjske županije dana 05.09.2022. proglasio prirodnu nepogodu sušu

Obavještavamo sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji, višegodišnjim nasadima, šumama, ribi uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima – sušom da svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Kneževi Vinogradi.

Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati

i to zaključno do 13.rujna 2022. (naknadna prijava nije moguća).

Uz prijavu štete je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju (presliku tablice upisnika s jasno označenim arkod brojevima – česticama i kulturama na kojima se nalazi šteta, ugovore o zakupu, odnosno vlasničke listove, fotografije učinjene štete ako se posjeduje i sl.), priloženu izjavu, te presliku žiro-računa.

Obrazac za prijavu štete PN možete dobiti u Općini Kneževi Vinogradi ili na web stranici www.knezevi-vinogradi.hr.

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, poštom, e-mailom (uz naknadu dostavu poštom).

Za sve informacije možete se obratit na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

OPĆINA
KNEŽEVI VINOGRADI